Praktische informatie

Wat moet je meenemen voor gymles? Hoe gaan wij om met traktaties? Dat -en het antwoord op nog veel meer vragen- vind je hieronder.

De onderwerpen staan alfabetisch geordend onder het overzicht van vakanties en vrije dagen.

Tip: Druk op Ctrl+F en vul in het zoekvak dat verschijnt het onderwerp in dat u zoekt.

Overzicht vakanties en vrije dagen 2021-2022

Overzicht voor ouders en verzorgers

Downloaden

Aanmelding en zorgplicht

Aanmelding (bijna) 4-jarigen.

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen zes weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. 

De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd.

Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja bij welke school hebben aangemeld. 


De (basis)school van aanmelding (de school met de eerste voorkeur van de ouders) is verantwoordelijk voor de zorg van deze leerling.

Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen éénmaal verlengd worden met 4 weken. 

Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkings-verband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland.

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. 

Op de website van onze school staat vermeld in welke groepen geen ruimte voor plaatsing is. Voor deze groepen geldt op De Tjotter op dit moment een wachtlijst: groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 7 en groep 8.

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad.

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.

Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. 

U kunt uw kind pas uitschrijven wanneer uw kind op een andere school kan worden ingeschreven. Een kind kan nooit op twee scholen tegelijkertijd ingeschreven staan.

 

Aannamebeleid Stichting SchOOL

Openbaar onderwijs

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert leerlingen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

 

Aannamebeleid en (wettelijke) rechten en plichten

Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteunings-plicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt de maximale groepsgrootte, na instemming van de MR bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Leerlingen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. 

 

Wanneer de school een kind niet kan plaatsen, dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: 

Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte.

Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte.

De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan.

 

Passend Onderwijs

Scholen zijn per 1 augustus 2014 verplicht om Passend Onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften[1] zijn binnen Stichting SchOOL welkom. Voorwaarde daarbij is dat de plaatsende school voldoende mogelijkheden heeft (nu en in de toekomst) om aan deze onderwijsbehoefte te voldoen en dat de plaatsing niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan de andere leerlingen. Hierbij valt te denken aan het waarborgen van de veiligheid en rust voor de andere leerlingen en aan een evenredige verdeling van de tijd en aandacht van de leerkracht. Met andere woorden: “Kan ik als school passend onderwijzen?” Voor elke leerling die aangemeld wordt en waarvan sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte wordt een individueel besluit genomen door de directeur en de intern begeleider. 

 

Criteria die mee kunnen spelen bij het besluit van plaatsing zijn:

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling (indien aanwezig) of het beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.

De aard en omvang van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Het karakter van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden.

Het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte dat al in de groep aanwezig is.

De mate van ondersteuning en de aard van ondersteuning die de school kan bieden.

De mate van de ondersteuning die externe specialisten kunnen bieden binnen de school.

De instemming van de ouders met het beleid van de school. Het proces van de besluitvorming, de overwegingen en de gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


 
[1] Wanneer duidelijk wordt dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft dan worden de stappen gevolgd zoals vermeld in de ondersteuningscyclus van Stichting SchOOL.

 

 

 

Downloaden

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle leerlingen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken.

In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op de school plaats.

Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. 

Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit).

Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl 

De GGD voert jeugdgezondheidszorg uit in alle gemeenten van Flevoland en werkt samen met andere instellingen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Downloaden

Actief Burgerschap/ Burgerschapskunde, sociale integratie

Burgerschapskunde wordt niet gezien als een apart vak, maar als een geïntegreerde manier van lesgeven, waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. 

Hierbij gaat het om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als 'kleine burger' moet je je betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft, zoals een goede werkhouding, zelfvertrouwen, opkomen voor je eigen mening en feiten en meningen van elkaar kunnen onderscheiden. 

 

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:

-       Het pedagogisch klimaat (o.a. school-, plein- en klassenregels)

-       Het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)

-       Ons onderwijsaanbod

-       Wereldoriëntatieonderwijs

 

Een belangrijk kerndoel is ‘actief burgerschap’. Dit betekent dat leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen, dat ze hoofdzaken kennen over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving en dat ze respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en verschillen tussen mensen. 

Binnen het onderwijs op onze school gaan we er vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Ons onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis maken met en kennis krijgen van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid, voor de gemeenschap, vormen een deel van de persoonlijkheidsontwikkeling. 

De School-tv-lessen van o.a. Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws Uit de Natuur en het Jeugdjournaal besteden regelmatig aandacht aan algemene thema’s. Uiteraard zit een en ander ook verweven in de lessen begrijpend lezen van Nieuwsbegrip XL en in Naut, Meander en Brandaan, de wereldoriëntatie-methodes. 

Downloaden

Ambulante begeleiding

Het zorgteam is verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding op school. Het zorgteam houdt de afspraken in de gaten en adviseert de leerkrachten waar het gaat om extra hulp voor een leerling. De intern begeleider overlegt met de leerkrachten over het praktisch werken met de leerlingen. Voorts kan zij een verzoek indienen voor extra ondersteuning. Een leerkracht (die niet op De Tjotter werkt, maar bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs), komt dan één of twee keer per week met een leerling werken. Deze leerkracht is de ambulante begeleider. 

Downloaden

Begaafden beleid

Op de Tjotter hebben wij een beleid voor onze ‘meerbegaafde’ leerlingen. Zo hebben wij een quickscan die wij bij alle leerlingen in de groepen 1, 3 en 5 afnemen. Er is verder een digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid dat wij door leerkrachten en ouders in laten vullen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling. Dit protocol wordt gestart bij een aantal signalen o.a.: hoge leerprestaties, andere kenmerken van begaafdheid of op advies van de ouders of derden. Dit protocol stelt hoogbegaafdheid niet vast, maar geeft ons adviezen over vervolgstappen. Uit dit protocol komen o.a. handelingssuggesties die wij met ouders bespreken. 

 

Signaleren van begaafdheid is niet altijd eenvoudig. Observaties van ouders kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij het traceren van begaafde leerlingen.

In de meeste gevallen toetsen wij de leerling door op bepaalde vakgebieden en passen het werk aan op de individuele behoeften van de leerling. In Lelystad is een plusgroep gestart waar leerlingen één keer in de week naar toe kunnen wanneer zij aangemeld zijn en toegelaten worden. Lelystad Hoogbegaafd zal ook in schooljaar 2021-2022 doorgang vinden. Leerlingen uit groep 4 t/m 8 kunnen - mits aan de voorwaarden voldaan wordt - hieraan deelnemen.

Downloaden

Belangrijke adressen

Klik op Download voor een overzicht.

Downloaden

Besluitvorming toelaatbaarheidsverklaring

Wanneer ouders, school en eventuele deskundigen samen besluiten dat het voor een leerling beter is dat hij of zij haar schoolloopbaan voortzet in het speciaal (basis)onderwijs, wordt er voor deze leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het bestuur aangevraagd. De aanmelding wordt vergezeld van een relevant dossier dat door de school wordt aangeleverd. Aanmelding en stukken komen aan bij de bestuurder van Stichting SchOOL. De ouders en de basisschool krijgen bericht van ontvangst van de aanmelding. Tevens wordt aangegeven op welke termijn de aanvraag wordt behandeld en wanneer de uitslag kan worden verwacht (in elk geval binnen zes weken na indienen). Wanneer akkoord bevonden door het bestuur, wordt het dossier naar het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dronten Lelystad doorgestuurd. Het samenwerkingsverband geeft de TLV af.

Downloaden

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 één keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht, zij is lid van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Deze vakgroep zorgt voor de doorlopende leerlijnen in alle bouwen vanuit een gezamenlijke visie en het Werkboek Bewegingsonderwijs. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld.

 

De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door de eigen groepsleerkracht verzorgd. Wij vinden het fijn wanneer de kleuters in ondergoed gymmen, aangezien het omkleden in sportkleding nog veel tijd vergt. Geef uw kind het liefst sportschoenen zonder veters mee.

 

Een vriendelijk verzoek aan onze ouders van groep 3 t/m 8 om uw kind gymkleding én een handdoek mee te geven op de dagen dat hij/zij gym heeft. Als een leerling incidenteel geen handdoek bij zich heeft, kan er één op school worden geleend.

Gymschoenen zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om te weten dat sommige onderdelen prettiger te beoefenen zijn met gymschoenen (zoals muurklimmen en voetbal). Let wel: gladde zolen zijn gevaarlijk en zolen die afgeven op de zaalvloer mogen niet.

Na de gymles vinden wij het belangrijk dat uw kind zich even goed opfrist. Douchen is gewenst, het wassen verplicht. Het gezicht, oksels en voeten worden gewassen. Het is namelijk erg prettig wanneer alle leerlingen na de gymles weer fris en opgewekt terugkomen in de klas. Bovenbouw leerlingen die deodorant gebruiken mogen alleen deodorantrollers gebruiken in verband met ademhalingsproblemen bij sommige leerlingen bij het gebruik van deospray.

Indien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal dat nog voor het betreden van de kleedkamers melden, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden. 

Downloaden

Bibliotheek documentatiecentrum

Bij het speellokaal is een ruimte ingericht als bibliotheek en documentatiecentrum. De uitleen wordt verzorgd door ouders. De leerlingen leren zelfstandig op zoek te gaan naar boeken die hun interesse hebben. Dit geldt zowel voor leesboeken als voor informatieve boeken. In samenwerking met de Flevomeer bibliotheek wordt gewerkt met het uitleenprogramma van ‘Schoolwise’. 

Downloaden

Brandpreventie

Om paniek bij een eventuele brand te voorkomen houden wij af en toe een brandoefening. Dit wordt gecoördineerd door de BHV-ers binnen de school. De preventieve maatregelen worden regelmatig door de overheid gecontroleerd.

Downloaden

Cito-toetsen

Twee keer per jaar, in januari en juni, worden bij groep 3 t/m 8 methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem van CITO. De uitslag van deze toetsen geven 

een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Medio april nemen wij deel aan de CITO-eindtoets van groep 8.  

Onze opbrengsten van de middentoetsen en de eindtoetsen vermelden wij altijd in de Tjotterinfo, zodra wij de analyses af hebben. Wij vermelden hierbij onze verbeterpunten n.a.v. de analyses.

 

Downloaden

Computers in het onderwijs

In de onderbouw wordt met twee I-pads per groep gewerkt. In de groepen 4 tot en met 8 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Chromebooks. Deze worden ingezet bij Rekenen, maar ook bij andere vakken en activiteiten. Daarnaast heeft iedere groep 2 IPads waar leerstof mee geoefend kan worden en waarmee de leerkracht de vorderingen in de Rekenles direct kan volgen. De leerlingen kunnen via internet informatie opvragen voor hun spreekbeurt en/of werkstukken. In de groepen wordt met digitale schoolborden gewerkt. 

Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maken we gebruik van speciale digitale leerprogramma’s.  In ons schoolplan 2019-2023 hebben we onze ambities uitgewerkt waarbij digitale geletterdheid een belangrijke plaats inneemt. 

Downloaden

Contactpersoon ongewenste omgangsvormen

Er zijn twee personeelsleden aangesteld als contactpersoon voor ongewenste omgangsvormen. Komt u of uw kind op onze school in aanraking met ongewenst gedrag, dan kunt u of uw kind dit bij deze personen melden. Zij kunnen adviseren en de weg wijzen.

 

Onze contactpersonen zijn: Michèle Lodder en Andrea den Dekker. Zij zijn geschoold door de GGD en via het telefoonnummer van school te bereiken. 

Downloaden

Creativiteit

In iedere groep wordt er aandacht besteed aan creatieve vakken. Hieronder verstaan we o.a. dans, drama, tekenen, beeldend vormen en muziek. Soms kan het zijn dat de leerkrachten ervoor kiezen om de groepen bij deze lessen te mixen.

Downloaden

Dagtaken en weektaken

Op de Tjotter wordt gewerkt met dag- en weektaken. Hierin hanteren wij een opbouw vanaf groep 1 naar groep 8. In de midden- en bovenbouw werken de leerlingen met een weektaak, waardoor er een grotere vrijheid is voor de leerlingen (die dat aankunnen) om zelf hun werk te plannen. Het doel is om de leerlingen in groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Downloaden

Dieren in de school

Dieren zijn in school niet toegestaan om gezondheids- en hygiënische redenen (denk aan allergieën). In overleg met de leerkracht kan hier, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, af en toe van afgeweken worden. 

Downloaden

Digitale schoolborden

Alle groepen werken met digitale schoolborden. Ook in de kleutergroepen wordt dit in de loop van het schooljaar gerealiseerd.

Downloaden

Eindvoorstelling

De leerlingen van de groepen 8 sluiten de basisschooltijd af met een eindvoorstelling. De voorstelling wordt uitgevoerd voor alle leerlingen van de school en er is een speciale afscheidsavond voor familie van de leerlingen. Hiervoor krijgt u een uitnodiging.

Downloaden

Engels

In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode: “Take it easy!”.

Deze methode wordt voor een groot deel aangeboden via het digitale schoolbord.

Er is veel aandacht voor interactie tussen de personages van de methode en de leerlingen in de groep. Dit daagt uit tot het vergroten van de mondelinge Engelse vaardigheden.

Downloaden

Eten en drinken

In de ochtend mogen de leerlingen tijdens de pauze wat eten en/of drinken. Wij zien graag gezonde tussendoortjes, zoals fruit, groente of een boterham met hartig beleg. Maakt u de porties s.v.p. niet te groot i.v.m. de beperkte tijd. Bij drinken willen wij u vragen om koolzuurvrije en liefst suikervrije drankjes mee te geven. Water is een gezond alternatief. Tussen de middag lunchen alle leerlingen op school, van thuis wordt hiervoor eten en drinken meegenomen, ook hierbij s.v.p. aandacht voor gezonde voeding.

“Gruiten op woensdag”

Groenten en fruit als tussendoortje, dat is het streven voor de woensdag in het kader van opvoeding in gezonde leefgewoontes. Medewerking van de ouders is hierbij van groot belang.

Vraagt u de leerkrachten gerust om advies.

Downloaden

Excursies

In de loop van het schooljaar vinden verschillende excursies plaats. U wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. De excursies worden mede mogelijk gemaakt door de Oudervereniging.

Downloaden

Fietsen

Wij streven ernaar om samen met u de verkeersveiligheid zo groot mogelijk te houden bij het naar school brengen of laten gaan van de leerlingen. Daarom vragen wij u om te voet te komen wanneer u dichter bij de school woont dan 500m, daarbuiten tot 1250 meter de fiets te pakken en pas bij grotere afstand eventueel de auto te gebruiken. 

Brengt u uw kind met de auto, parkeer dan in de daarvoor bestemde vakken. Dit voorkomt veel irritatie bij medeweggebruikers. Naast het gebouw aan de Rijnland zijn twee Kiss&Ride-stroken. Hier kunt u uw kind afzetten en direct doorrijden. Wij verwachten dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt voor de veiligheid van alle leerlingen en andere weggebruikers.

De fietsen moeten in de daarvoor bestemde stalling geplaatst worden. Dit kan naast de school en achter de gymzaal. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade. Op de stoep wordt met de fiets aan de hand gelopen.

Downloaden

Film, foto’s, telefoon, e.d.

Uw kind kan onder schooltijd, bewust of onbewust, gefilmd worden. Bijvoorbeeld als een leerkracht een training, scholing of coaching volgt en filmen een nuttige aanvulling is op deze training/scholing/coaching. Dit beeldmateriaal is uitsluitend voor intern gebruik. 

Om de website of een informatieboekje op te vrolijken, kan het zijn dat uw kind gefotografeerd wordt. Een heel enkele keer komt er een journalist van een krant of vaktijdschrift op school, waarbij de kans bestaat dat uw kind op de foto komt.

Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u een brief waarin u aan kunt geven waar u wel of geen toestemming voor geeft. Daarnaast zullen wij ouders altijd op de hoogte stellen wanneer er gefilmd wordt of foto’s worden gemaakt voor extern gebruik. U heeft dan nogmaals de mogelijkheid om toestemming te geven of bezwaar te maken. Reageert u niet dan gaan we uit van wat u aan het begin van het schooljaar heeft  aangegeven. Het is leerlingen niet toegestaan film-, foto- en/of geluidsopnames te maken zonder toestemming van de leerkracht of de directie.

Leerkrachten en leerlingen maken onder schooltijd geen gebruik van hun mobiele telefoon, tenzij er om persoonlijke redenen bereikbaarheid noodzakelijk is. Betrokkenen dienen dit vooraf aan te geven.

School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beeldmateriaal dat door ouders en/of leerlingen wordt gedeeld via social media of anderzins. Wij verwachten dat iedereen hier verantwoordelijk mee omgaat.

Downloaden

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden in de hal bij de hoofdingang bewaard. Voor iedere schoolvakantie worden ze ‘tentoongesteld’ op een centrale plaats. Spullen die overblijven gaan naar een goed doel.

Downloaden

Groepsoverzicht en Groepsplan

In alle groepen wordt gewerkt met groepsoverzichten (GO) die de resultaten van de leerlingen in beeld brengen. In de groepsplannen (GP) is de leerstof per vak en per periode georganiseerd, zodanig dat er aandacht is voor verschillen in niveau en in tempo. De gegevens in het GO en GP van uw kind zijn na afspraak met de leerkracht in te zien. (Zie ook Opbrengstgericht Passend Onderwijs).

Downloaden

GVO en HVO

In de wet staat dat op openbare scholen lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs.

Jaarlijks wordt d.m.v. een vragenlijst bij de ouders geïnventariseerd of er belangstelling is voor deelname van hun leerlingen aan het aanbod Geestelijk Vormings Onderwijs en/of Humanistisch Vormings Onderwijs.

Deze vakken kunnen bij voldoende deelname (minimaal 7 leerlingen) door een externe instantie onder schooltijd worden verzorgd. De leerlingen die hieraan deelnemen, missen dan wel de lessen die in hun eigen groep door de leerkracht worden gegeven. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 zal de inventarisatie plaats vinden.

Downloaden

Hoofdluiscontrole

Bij tijd en wijle heeft een leerling last van hoofdluis. Om verspreiding van deze vervelende diertjes tegen te gaan verzoeken wij u uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren en zo nodig te bestrijden. Regelmatig kammen met een netenkam werkt preventief. Er zullen met regelmaat hoofdluiscontroles op school zijn. Na elke vakantie worden alle leerlingen onderzocht op luizen. Dit wordt gedaan door een aantal vrijwillige ouders die hiervoor instructie hebben gehad. Hulp hierbij is altijd welkom.

Als uw kind hoofdluis heeft, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Diezelfde dag moet u uw kind behandelen. Na behandeling is uw kind weer welkom op school. Voor informatie en behandeling kunt u terecht bij arts en apotheek.

Downloaden

Informatieplicht van school aan gescheiden ouders

Als ouder heeft u recht op informatie over de vorderingen van uw kind op school. Soms ontstaan echter problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name wanneer de niet met het gezag belaste ouder, geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. 

Wanneer beide ouders na een scheiding het gezag hebben, gaan wij er vanuit dat een van hen als contactpersoon fungeert en dat deze ouder de andere ouder informeert over de voortgang van het kind. Als er géén contactpersoon bij de school bekend is, worden beide ouders geïnformeerd. Het heeft onze voorkeur dat beide ouders tijdens één rapportgesprek worden geïnformeerd over de vorderingen. Wanneer dit echt niet mogelijk is, worden aparte gesprekken ingepland.

Wanneer één van de ouders geen gezag heeft, gaan wij er vanuit dat hij/zij geïnformeerd wordt door de ouder die wel gezag heeft. Met instemming van de ouders die het gezag heeft, kan de ouder zonder gezag deelnemen aan het rapportgesprek. Als dit niet mogelijk is, kan op verzoek een kopie van het rapport worden verstuurd aan deze ouder, er wordt geen apart oudergesprek ingepland.

Downloaden

Kijken in de groepen

Als u de behoefte heeft om eens in de groep van uw kind te komen kijken, dan kunt u een kijkmoment afspreken met de groepsleerkracht.

Downloaden

Leerlingenraad

Binnen de school is een leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer in de vier weken met de directie. In de leerlingenraad zitten acht leerlingen, uit iedere groep 5 t/m 8 zitten een jongen en een meisje in de leerlingenraad. Zij zijn door hun groep gekozen. Het freerun parcour  op het schoolplein en de borden ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ is bijv. door de leerlingenraad geïnitieerd en geplaatst.

Downloaden

Leerlingvolgsysteem

De Tjotter werkt met het Cito Leerlingvolgsysteem en het administratiesysteem Parnassys.

De rapporten worden digitaal ingevuld waarbij bepaalde delen rechtstreeks afkomstig zijn uit het Leerlingvolgsysteem. 

Ook verzuimgegevens zijn gedigitaliseerd en dragen bij aan de totale beeldvorming van een leerling. Hierdoor wordt het in toenemende mate mogelijk een programma specifiek aan te passen aan de behoeften van de leerling.

Daarnaast biedt het Leerlingvolgsysteem de leerkrachten de mogelijkheid om het resultaat van hun groep kritisch te bekijken en te vergelijken met landelijke gegevens.

Downloaden

Leesonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen van onze school goed technisch leren lezen en dat zij de school als goede lezers verlaten. We investeren daarom veel in het leesonderwijs. 

Leren lezen is een proces dat leerlingen stap voor stap leren. De basis wordt gelegd in groep 1 en 2. Uitgangspunt hierbij is dat we niet ‘wachten’ tot een kind toe is om met letters en klanken aan de gang te gaan, maar dat we ervoor kiezen om doelgericht activiteiten met letters en klanken aan te bieden. De leerkrachten van de kleutergroepen en de groepen drie werken samen om de ontwikkeling vloeiend te laten verlopen.

In groep 3 vindt het aanvankelijk lezen plaats en in groep 4 t/m 8 het voortgezet technisch lezen. Vanaf de middenbouw gaat de aandacht in toenemende mate uit naar begrijpend lezen.

Een goede leestechniek is een voorwaarde voor verder schoolsucces.

De vaardigheid van het lezen is nodig bij alle andere vakken. Leesonderwijs wordt door ons aangeboden:

In de groepen 1 en 2 met de methode ‘Schatkist’

In groep 3 met de methode ‘Lijn 3’

In groep 4 tot en met 6 met de methode voor voortgezet technisch lezen Station Zuid

In de groepen 4 tot en met 8 met de methode ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Nieuwsbegrip XL’ (Begrijpend Lezen).

Uiteraard wordt er naast deze methoden tijdens alle andere lessen ook veel aandacht besteed aan het lezen. De digitale methode Nieuwsbegrip XL is een methode begrijpend lezen die sterk aanhaakt bij de actualiteit zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag.  Dit blijkt de motivatie van de leerlingen zeer ten goede te komen. We werken ook samen met Flevomeer bibliotheek. Op De Tjotter is een schoolbibliotheek met een eigen collectie. We werken hierbij met het digitale uitleenprogramma Schoolwise. Bibliotheekouders ondersteunen hierbij.

Downloaden

Lesuitval

Indien een leerkracht ziek is, hopen wij dat er een invaller beschikbaar is. Zo niet dan verdelen we de leerlingen over andere groepen.

Pas in uiterste nood (uitval van meerdere leerkrachten) gaan de leerlingen naar huis. Met ouders voor wie dit problemen geeft, wordt samen naar een oplossing gezocht.

Downloaden

Logopedie

Als de leerlingen vijf jaar worden, krijgen ze een uitnodiging voor een logopedische screening. Wanneer de logopediste dit wenselijk acht, wordt er contact opgenomen met de ouders van de betreffende leerlingen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de logopediste verder behandeld of doorverwezen naar de particuliere logopedist. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.logopedieopscholenlelystad.nl  

 

Downloaden

Het onderwijsloket/ loket leerlingzorg

Het onderwijsloket is bedoeld als een bovenschools ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. Het onderwijsloket is opgericht ten behoeve van het voorbereiden van arrangementen voor extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs.

Hierbij staan drie ondersteuningsvragen centraal:

Handelingsgerichte diagnostiek: de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind zijn onduidelijk en/of er zijn vragen omtrent het ontwikkelingsperspectief. De school en ouders hebben behoefte aan handelingsgerichte adviezen.

Handelingsgerichte begeleiding: de onderwijsbehoeften zijn duidelijk, maar school en ouders weten niet hoe in deze groep, op deze school hieraan tegemoet kan worden gekomen. Het gaat hierbij om advies, het opstellen van een arrangement met zo nodig externe ondersteuning in de vorm van (P)AB* of externe expertise.

Verwijzing: de school is niet in staat voldoende tegemoet te komen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van het kind. Het onderzoeken van een (tijdelijke) verwijzing naar een andere basisschool, SBO* of SO* (en integrale indicatiestelling in samenwerking met zorg).

*(P) AB: ambulante begeleiding

*SBO: speciaal basisonderwijs

*SO: speciaal onderwijs

Downloaden

De medezeggenschapsraad

Op onze school is een Medezeggenschapsraad of kortweg MR, gekozen, bestaande uit drie ouders en drie teamleden (de twee geledingen). De Medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven orgaan op school en kan invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school. De leden nemen deel aan de MR op persoonlijke titel. De taak van de MR is het kritisch volgen, maar ook ondersteunen van het schoolbeleid.

In het reglement op de medezeggenschapsraden, vastgesteld door de Gemeente Lelystad, is vastgelegd over welke zaken de MR, advies c.q. instemmingsrecht heeft. Instemmings- en adviesrecht zijn per geleding verschillend vastgesteld. Het reglement is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 

Ouders die vragen hebben kunnen afhankelijk van de aard van de vraag terecht bij teamleden, iemand van de directie of een MR-lid. 

 

Leden

Oudergeleding: 

Desiree Klingenberg (voorzitter)     (m.i.v. september 2020)

Mark Onstwedder                              (m.i.v. september 2020)

Runar Dijkstra                                      (m.i.v. september 2020)

 

Teamgeleding

Jolande Schermer (secretaris)         (m.i.v. september 2020)

Mathijs Boersma                                 (m.i.v. september 2020)

Rolien Rotensen                                  (m.i.v. september 2020)

 

Rechten

Om de MR haar werk te kunnen laten doen, heeft ze een aantal rechten. Allereerst is daar het informatierecht, wat inhoudt dat de MR van alle ter zake doende dingen op de hoogte moet worden gehouden door de directie. Ten tweede is daar het instemmingsrecht, wat de MR de mogelijkheid geeft om over bepaalde zaken al dan niet een bindend akkoord te geven. Tenslotte is er het adviesrecht, wat een niet bindend akkoord betekent. Al deze zaken zijn geregeld door de Wet Medezeggenschap Scholen en door het gemeentelijk MR-reglement. Links hiernaar vindt u onder School/Links op de website van de Tjotter.

 

Waarover de MR-instemming- dan wel adviesrecht heeft, vindt u hieronder:

De MR heeft een instemmingbevoegdheid wanneer het gaat over veranderingen van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan en schoolgids. Tevens wanneer er wijzigingen worden aangebracht in bestaande reglementen op verschillende niveaus. Zij heeft eveneens een instemmingbevoegdheid over de vaststelling van regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, evenals het beleid ten aanzien van ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten op school.

De leerkrachten van de MR hebben instemmingbevoegdheid over bijna alle personele aangelegenheden, zoals verlof, salaris, formatie, nascholing, arbeids- en rusttijden, taakbelasting, klachtenregeling, etc.

De ouders van de MR hebben instemmingbevoegdheid over regelingen en gevolgen voor ouders en leerlingen bij een besluit aangaande de (beleids-)veranderingen van het schoolbeleid, wijziging van vrijwillige ouderbijdrage en besteding van overige gelden die niet voortkomen uit wetgeving, voorzieningen t.b.v. leerlingen en klachtenregeling. Over bijna alle overige zaken heeft de MR een adviesbevoegdheid.

 

Vergaderingen 

Eens in de zes weken vergadert de MR en spreekt over alle aangelegenheden die de school betreffen. Ouders en andere belangstellenden kunnen als toehoorder de vergaderingen bijwonen. Voor het vergaderschema van de MR kunt u de agenda op de website raadplegen. Dit rooster wordt door de nieuwe MR gemaakt en z.s.m. verspreid. De notulen van de vergaderingen komen, zodra ze vastgesteld zijn in de daaropvolgende vergadering, op deze website.

Contact met de MR is mogelijk via mr.tjotter@stichtingschool.nl 

Downloaden

Medische zaken op school

In vervolg op baby- en kleuterzorg wordt door de schoolarts en de verpleegkundige regelmatig controles uitgevoerd. Het onderzoek wordt op school gehouden. U ontvangt hierover ruim op tijd bericht. Verdere informatie kunt u opvragen bij het zorgteam van de school of bij de GGD Flevoland Noorderwagenstraat 2, Lelystad Tel: 0320-222933 (9 - 17 uur).

Ons personeel mag geen medische handelingen verrichten. Ten aanzien van de verstrekking van medicijnen is er een protocol in de school aanwezig. Vraagt u naar dit medisch protocol indien uw kind onder schooltijd medisch behandeld zou moeten worden (bijv. bij inname van medicatie).

Downloaden

Methodes

De volgende methodes worden binnen onze school gebruikt:

 

Rekenen - Wereld in Getallen V en Met Sprongen Vooruit
Taal - Taal in Beeld, bij de kleuters Schatkist
Spelling - Spelling in Beeld
Schrijven - Klinkers
Lezen in groep drie - Lijn 3
Voortgezet technisch lezen groep 4, 5 en 6 - Station Zuid
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip XL 
Sociaal en emotionele vorming - Soemo kaarten, Kwink
Studievaardigheden groep 7 en 8 - Blits
Engels in de groepen 7 en 8 -Take it easy
Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, kennis der natuur, geschiedenis, techniek, gezond gedrag en burgerschap)  - Naut, Meander en Brandaan (worden in schooljaar 2021-2022 vervangen)
Verkeer  - Klaar Over
Muziek - 1,2,3 Zing
Bewegingsonderwijs - Leerplan van de vakgroep Bewegingsonderwijs
Creativiteit/ cultuureducatie - Laat maar zien, Cultuur Plus Programma

Downloaden

Nieuwe leerlingen

De meeste leerlingen komen op school zodra ze vier jaar zijn geworden. Voordat uw kind werkelijk op school komt, mag hij/zij 5 dagdelen “meedraaien”. De onderbouwleerkracht spreekt met u af op welke dagen uw kind kan komen kennismaken. Leerlingen die tussen juni en september jarig zijn, maken kennis tijdens het  “kennismakingsmoment”, waarbij zij een deel van de ochtend met de nieuwe groep en leerkracht bij elkaar zijn. Deze leerlingen beginnen na de zomervakantie in groep 1. 

 

Er zijn ook leerlingen die door verhuizing ergens halverwege de basisschool instromen. Ook deze leerlingen mogen vooraf een keer komen meedraaien. Zodra de groep bekend is, kunt u hier met de leerkracht een afspraak over maken. De nieuwe leerling wordt aan een leerling van de groep voorgesteld, die hem/haar wegwijs maakt in de school.

Downloaden

Onderwijs in de groepen - Algemeen

Ons onderwijs is gebaseerd op de “continu verbeter”-benadering van Jay Marino. Deze benadering gaat er vanuit dat leerlingen betere resultaten bereiken, wanneer zij kennis hebben van de doelen van onderwijsactiviteiten en zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe die doelen bereikt gaan worden. Dit in tegenstelling tot de meer traditionele onderwijsbenadering, waarin vooral de leerkracht zeggenschap heeft in het lokaal. 

Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling actief betrokken bij de missie van de groep, de gedragsverwachtingen en afspraken in de groep en bij de doelen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast is er veel aandacht voor doelen op persoonlijk niveau. Deze doelen heeft de leerling in zijn portfolio.

Vragen die centraal staan zijn: 

-       Wat verwachten we van je? 

-       Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken? 

-       Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken? 

-       Wat verwacht je van je ouders en van je juf of meester? 

 

Doelen stellen 

Doelen stellen met leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op, die zowel voor de leerling zelf als voor de leraar enorm motiverend werkt. Zeker als de doelen zichtbaar gemaakt worden op een datamuur. We werken met groepsdoelen en persoonlijke doelen. Bij een groepsdoel wordt meestal gesproken over een groepsgemiddelde, zodat een matige prestatie van één of meerdere leerlingen geen belemmering hoeft te zijn om het doel met elkaar te behalen. De persoonlijke doelen zijn voor het kind zichtbaar in zijn/haar portfolio.

 

Datamuur 

Wij werken in iedere groep met een datamuur. Een datamuur is een prikbord met daarop: 

-       basisregels van de groep

-       de missie van de groep 

-       doelen waaraan gewerkt wordt 

-       grafieken die de doelen in relatie tot de vooruitgang laten zien 

-       foto’s

 

Groepsafspraken, missie van de groep 

Het hanteren van afspraken in een groep is een algemene gewoonte. Deze afspraken gaan pas echt hun werk doen als ze worden samengesteld door de groep, dus leerkracht en leerlingen samen. Ze bevorderen dan een atmosfeer van open communicatie. 

Bij de start van ieder schooljaar is het samenstellen van groepsafspraken één van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren. De afspraken zijn een norm voor het gedrag in de groep waaraan de leerkrachten en leerlingen zich conformeren, richtlijnen die een groep samenbrengen. Het proces van opstellen van de groepsafspraken benadrukt het belang van luisteren naar elkaar in een omgeving van respect en acceptatie. 

Daarnaast heeft iedere groep een eigen missie: hier staat en gaat de groep in dat schooljaar voor. Deze missie wordt bedacht door de leerlingen waardoor het “wij”-gevoel van de groep versterkt wordt. 

 

Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS) 

Binnen de school werken we met Positive Behaviour Support (PBS). PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

De basiselementen van PBS zijn:

·         Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht

·         Gedrag wordt aangeleerd

·         Gewenst gedrag wordt bekrachtigd

·         Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie

·         School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen

·         Beslissingen worden gemaakt op basis van geregistreerde gegevens

 

Opbrengstgericht passend onderwijs

In alle groepen wordt gewerkt met groepsoverzichten die de resultaten van de leerlingen in beeld brengen en waarin we beschrijven wat de onderwijsbehoefte is van het kind. De gegevens uit het groepsoverzicht gebruiken we bij het maken van de groepsplannen. In de groepsplannen is de leerstof per vak en per periode georganiseerd, zodanig dat er aandacht is voor verschillen in niveau en in tempo.

Om de instructie aan te laten sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen geven we instructie volgens het IGDI model (Interactief, Gedifferentieerde, Directe Instructie). Dit houdt in dat we op tenminste drie niveaus instructie geven. De gehele groep doet mee aan de start van de instructie, waarna een deel van de groep al na een paar minuten kan beginnen met zijn of haar eigen werk. De overige leerlingen volgen de gehele instructie en een klein deel krijgt aan de instructietafel nog een verlengde instructie. Deze laatste groep kan soms ook vooraf al een voorinstructie (pre-teaching) krijgen, waardoor ze geen verlengde instructie nodig hebben en tegelijkertijd met de rest van de groep aan het werk kunnen.

Deze principes van het opbrengstgericht werken bepalen de focus op (meetbare) resultaten. 

 

Bij evidente afwijking van het gangbare patroon wordt altijd met een groeidocument gewerkt. Dit plan wordt met ouders besproken. Ouders tekenen dit plan voor gezien. 

Ons zorgteam houdt actief de ontwikkeling van alle leerlingen bij en focust zich daarbij intensief op leerlingen die extra aandacht behoeven.

 

Coöperatief leren 

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen. 

Leerlingen leren met en van elkaar. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie van en met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Samen leer je meer. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje of met een schoudermaatje, ontwikkelen leerlingen samenwerkingsvaardigheden. 

 

Sterker door verschillen 

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ’sterkere’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterkere’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. 

 

Lezen 

Elke dag beginnen de leerlingen tijdens de inloop met een startactiviteit. De groepen 1 t/m 4 beginnen zoveel mogelijk met een kring na de inloop. Ook in de andere groepen is de kring een veelgebruikt middel. In de kring kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden zoals:

-       De bordsessies

-       Het vertellen van belevenissen

-       Soemo kaarten (sociaal emotionele ontwikkeling) behandelen

-       Taalactiviteit

-       Rekenactiviteit 

-       Nieuwskring

-       Boekenkring

-       Spreekbeurten

-       Muziek

-       Spelkring voor motorische en mentale vaardigheden

 

Iedere groep heeft een vast rooster. Het rooster wordt aan het begin van iedere dag met de leerlingen doorgesproken. In de onderbouw groepen hanteren wij dagritme kaarten en vanaf halverwege groep 3 staat het programma op het bord geschreven. 

 

Verdeling van de lestijd

De verdeling van de lestijd over de verschillende vakken hebben wij in procenten verdeeld. In onderstaande tabellen ziet u de verdeling;

In de groepen 1/2 

Voorbereidend taal/lezen, rekenen en spelontwikkeling 40%
Wereldoriëntatie 16%
Expressie/muziek 16%
Bewegingsonderwijs 28%
 

In de groepen 3 t/m 8

Lezen, taal en spelling 40%
Rekenen 22%
Wereldoriëntatie 16%
Expressie en muziek 16%
Bewegingsonderwijs 6%
In groep 5 t/m 8 maken de leerlingen kennis met de Engelse taal.

Bij de keuze van onze leermethoden is speciaal gelet op het gedifferentieerde aanbod, zodat de leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Buiten onze reguliere methoden is er ook voldoende materiaal in de groep om te herhalen, te verdiepen of te verrijken

Downloaden

Onderwijs in de kleutergroepen

In de kleutergroepen werken wij met heterogene groepen. Dit betekent dat de groepen 1 en 2 bij elkaar in de groep zitten. De jongste kleuters leren spelenderwijs van de oudste kleuters en de oudste kleuters leren om jongere leerlingen te helpen wanneer dat nodig is.

In de onderbouwgroepen wordt gestart met een inloop. De leerlingen die al om kwart over acht in de ochtend op school komen, hoeven dan niet een kwartier in de kring te wachten tot alle leerlingen in de groep zijn, maar zij kunnen direct al met een werkje starten.

De leerkrachten van de kleutergroepen worden dit jaar verder getraind en gecoacht op het gebied van ‘Spelend Leren’. In de spel-, leer en ontwikkelingsmaterialen zitten duidelijke leerlijnen en er is een gevarieerd activiteitenaanbod met veel aandacht voor de taalontwikkeling. Door middel van observatie en toetsing stellen de leerkrachten de ontwikkelpunten vast en bouwen daarop voort. De ontwikkeling van de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) wordt o.a. gestimuleerd door de inrichting van hoeken met spel-, leer-, en ontwikkelingsmateriaal. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om in de lees/schrijfhoek en via de computer in aanraking te komen met voorbereidende en aanvankelijke lees-, taal- en rekenactiviteiten. 

Leerlingen die extra aandacht nodig hebben worden aangemeld voor de leerlingbespreking met de intern begeleider.

Downloaden

Onderwijstijd

Zie voor het wettelijk kader www.rijksoverheid.nl/onderwijstijd. 

Op elke basisschool ziet de schooldag er anders uit. Wel moeten scholen zich aan wettelijke afspraken houden. Sinds 1 augustus 2006 hebben basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs meer ruimte om zelf de onderwijstijd in te delen. De onderwijstijd moet in het primair onderwijs aan de volgende normen voldoen:

Leerlingen moeten over 8 achtereenvolgende jaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen. Vroeger mocht een schooldag niet langer dan 5,5 uur duren. Dat mag nu wel. Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

Scholen mogen zelf bepalen hoe laat de school begint en uitgaat. Wel houden ze vaak rekening met de openingstijden van bijvoorbeeld kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang.

Op De Tjotter worden jaarlijks minimaal 940 uur lesuren verzorgd. Voor aanvang van ieder nieuw schooljaar, wordt de verdeling van de lesuren, vrije dagen, etc. vastgesteld met instemming van de Medezeggenschapsraad.

Downloaden

Ouderbetrokkenheid

‘Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school’. (CPS)

In het schooljaar 2021-2022 zal er aan de hand van een of meerdere stellingen weer een ouderpanel georganiseerd worden. Ouders worden uitgenodigd om over de ontwikkelingen binnen de school als critical friend mee te praten.

Downloaden

Ouderbijdrage

De ouderbijdragen worden geïnd en beheerd door de Oudervereniging (OV).

De ouderbijdrage die voor elk kind door de ouders betaald wordt aan de OV is bedoeld voor allerlei activiteiten in de school die door de OV mede georganiseerd worden. Met de ouderbijdrage kunnen veel extraatjes betaald worden zoals het Sinterklaas - en Kerstfeest, de sportactiviteiten, kunst- en cultuurprojecten, natuurvoorlichting,, de huurcollectie bibliotheekboeken, excursies, versnaperingen bij sportdagen of festiviteiten, natuuractiviteiten, culturele uitjes, e.d.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens de algemene ouderavond in het najaar vastgesteld.

Vervolgens ontvangt u van de O.V. een betalingsverzoek. 

De vrijwillige bijdrage is vastgesteld in september 2020 en bedraagt 33 euro voor het 1ste kind, 28 euro voor het 2de kind, 23 euro voor het 3de kind en 18 euro voor ieder volgend kind. 

Naast deze ouderbijdrage wordt een aparte bijdrage gevraagd voor schoolreis en schoolkamp (gr. 6, 7 en 8). Dit is ook een vrijwillige bijdrage. Ook wanneer er niet betaald kan worden, mag een leerling mee. Wanneer u niet kunt betalen, dan kunt u dit bij de directie aangeven. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. 

Op deze website vindt u meer  informatie over mogelijke ondersteuning:

https://www.leergeld.nl/ouderinfo/wat-kan-aangevraagd-worden/ 

Downloaden

Ouderhulp

Behalve actief zijn in de MR of OV kunt u ook actief zijn als ouder/opa/oma/oppas/… op diverse gebieden.

Werkzaamheden waarbij u kunt assisteren zijn o.a.:

Creatieve vorming

Documentatiecentrum

Bibliotheek

Speel/werkactiviteiten met kleuters

Gymlessen

Computeronderwijs (bijv. workshop programmeren)

Excursies begeleiden

Hulp bij sportevenementen

Verschillende vieringen

Reparatie van apparatuur

Klussen binnen de school

Lezen met individuele- of groepjes leerlingen

Workshop geven

Alle activiteiten waar ouders bij helpen, vallen onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Bij grote belangstelling van ouders wordt er door de leerkracht een keuze gemaakt.

 

Downloaden

Oudervereniging

De ouders op de Tjotter zijn georganiseerd in een officiële oudervereniging. Ouders van onze leerlingen zijn automatisch lid zolang de leerlingen op de Tjotter ingeschreven zijn. Eens per jaar is er een jaarvergadering. Omdat de OV ook de oudergelden beheert, wordt daar ook verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen. Ook wordt dan de (her-)verkiezing van bestuursleden geregeld.

De bestuursleden van de oudervereniging zijn:

Cynthia Borkert                                   (voorzitter)

Moira van Veen                                   (secretaris)

Maarten Klingenberg                         (penningmeester)

Naast de drie bestuursleden zijn er diverse ouders en twee leerkrachten actief in de oudervereniging. Deze ouders helpen actief mee met diverse activiteiten die binnen of buiten de school plaatsvinden. Deze ouders zijn verdeeld over commissies. Aan de meeste commissies is ook een leerkracht gekoppeld. 

De OV richt zich voornamelijk op ondersteuning bij evenementen en festiviteiten en het ontwikkelen van eigen initiatieven in overleg met team en directie.

Voorbeelden: Sint, Kerst, projecten, Paasontbijt, jubilea.

Dankzij de inzet en hulp van ouders, opa’s, oma’s en oppasouders zijn diverse (naschoolse) activiteiten mogelijk. Vele handen maken licht werk!

Downloaden

Overgang van groep 2 naar groep 3

Aan het eind van groep 2 worden de leerlingen voorbereid op hun overgang naar groep 3. Een enkele keer komt het voor dat een leerling daar nog niet aan toe lijkt te zijn. In deze gevallen wordt er door het zorgteam serieus gekeken naar de mogelijkheden om de leerling toch naar groep 3 te laten gaan. In het uiterste geval kan er een (tijdelijke) kleuterverlenging worden voorgesteld. Ook komt het voor dat een leerling al vroeg toe is aan de leerstof van groep 3. Ook in deze gevallen wordt het zorgteam er bij betrokken om de leerling zinvolle leerstof aan te bieden. Het is in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk dat een leerling op aanraden van deskundigen vervroegd in groep 3 gaat werken.

Downloaden

Prikbord

Aan het eind van ieder schooljaar ontvangt u Het Prikbord voor het komende schooljaar. Op dit prikbord staan alle vrije dagen, projecten, schoolreisjes, kampen en andere activiteiten.

In iedere Tjotter-Info worden deze belangrijke dagen nogmaals beschreven, zodat u deze dagen niet kunt vergeten. Het prikbord is ook te vinden op Parro. 

Downloaden

Projectafsluitingen

In het kader van wereldoriëntatie zijn er soms projecten waar binnen iedere groep aan hetzelfde onderwerp wordt gewerkt op eigen niveau. Een project kan afgesloten worden met een tentoonstelling waar iedereen voor uitgenodigd wordt. Op zo’n dag mogen de leerlingen bijvoorbeeld hun familie en vrienden rondleiden door de gehele school. Elke groep zorgt voor een eigen presentatie.

Downloaden

Rapportage aan ouders/verzorgers

In het schema dat onder de knop "Downloaden" zit, wordt de gesprekkencyclus op de Tjotter in kaart gebracht. 

 

Start schooljaar

In de eerste schoolweken verwachten wij alle ouders/verzorgers voor de startgesprekken op school. Het startgesprek is een gesprek tussen de ouders, de leerling en de leerkracht. Het startgesprek is niet alleen bedoeld als een eerste kennismaking, maar heeft ook als doel de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Bovendien worden er afspraken gemaakt over de manier waarop het contact tussen u, uw kind en de leerkracht gedurende het schooljaar vorm zal worden gegeven. Het startgesprek duurt vijftien minuten. 

Ter voorbereiding van het startgesprek vragen wij u het startgespreksformulier in te vullen en dit het liefst 1 week voor het geplande gesprek bij de leerkracht in te leveren. 

In dit gesprek wordt ook het groepsoverzicht besproken en zo nodig met gegevens van de ouders/leerlingen nog aangevuld.

Leerlingen uit groep 1 t/m 4 mogen vrijwillig bij het startgesprek zijn. Vanaf groep 5 zitten de leerlingen bij het startgesprek.

 

November – leerling-geleid portfoliogesprek

Voortgangsgesprekken a.d.h.v. portfolio (verplicht), geen schriftelijke rapportage. Aan de hand van het portfolio, waarin de leerdoelen staan vermeld, vertellen de leerlingen van groep 1 t/m 8 aan hun ouders over hun ontwikkeling. De leerkracht is hierbij aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of uitleg te geven. Ouders krijgen inzage in het werk van de leerlingen. Portfolio-gesprekken duren ongeveer twintig minuten.

 

In februari – leerkracht-geleid rapportgesprek

Ouders ontvangen een schriftelijke rapportage over hun kind. Hierbij horen rapportgesprekken. Leerlingen vanaf groep 5 zijn bij dit gesprek aanwezig. Leerlingen van groep 1 t/m 4 op vrijwillige basis. Tijdens het gesprek wordt het rapport besproken. 

 

In juni – leerkracht-geleid rapport- en portfoliogesprek

Ouders ontvangen een schriftelijke rapportage over hun kind. De rapporten worden (meestal) in de derde week voor de zomervakantie meegegeven. De oudergesprekken zijn naar aanleiding van rapport en portfolio.

Deze gesprekken zijn facultatief. Dit wil zeggen dat wij u graag even spreken, maar dat wij u hier niet toe verplichten. Tijdens dit laatste gesprek wordt er geëvalueerd op de doelen en is het tevens een afsluitend gesprek met de leerkracht.

Voor de ouders/verzorgers van leerlingen in groep 6 zijn deze gesprekken verplicht i.v.m. de voorlopige schooladviezen.

 

Groep 8 krijgt het rapport op de laatste schooldag, na de musical. Met de ouders van deze groep hebben adviesgesprekken plaatsgevonden in januari/februari.

 

Downloaden

Rekenen

Wij werken met de rekenmethode: Wereld in Getallen en hebben de nieuwste (digitale) versie (WIG 5) aangeschaft in augustus 2019. Naast deze methode wordt ook de methodiek Met Sprongen Vooruit ingezet vanaf groep 1/2.

Downloaden

De resultaten van het onderwijsleerproces

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar een van de scholengemeenschappen in Lelystad (Porteum of Aeres). In Porteum zijn verschillende ‘brede’ scholen samen gegaan, die opleidingen verzorgen voor vmbo, havo en atheneum. Aeres verzorgd voortgezet onderwijs voor de verschillende VMBO-niveaus. Elke scholengemeenschap start met een basisvorming. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van het vervolgonderwijs gemaakt. Voor de rapportage naar het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport.

Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft en een extra steuntje in de rug nodig heeft is het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede mogelijkheid. Als uw kind meer of extra zorg behoeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs kan het worden aangemeld bij het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit van toepassing op uw kind is, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd.

Downloaden

Resultaten

Cito eindtoets opbrengsten

Volgorde getallen: schooljaar - Landelijk gemiddelde zonder correctie - De Tjotter gemiddelde zonder correctie - verschil
 
2014 - 2015 - 534,8 - 535,8  +1,0
2015 - 2016 - 535,1 - 535,9  +0,6
2016 - 2017 - 535,1 - 528,1   -7
2017 - 2018 - 534,9 - 538,7  +3,8
2018 - 2019 - 535,7 - 536,3  +0,6
2019 – 2020 (geen eindtoets iv.m. Covid)
2020-2021 - 534,5  - 533,4   -1,1
 

De score zonder correctie geeft een beeld over alle leerlingen die de toets hebben afgenomen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De schoolleiding informeert de ouders gedurende het schooljaar over de resultaten van de Cito midden- en eindtoets. 

In schooljaar 2016-2017 is de eindcito minder goed gemaakt dan in voorgaande jaren. Wij hadden wel een lagere score bij deze groep leerlingen verwacht, maar hadden gehoopt dat door de nodige interventies het beter gemaakt zou worden. 

In schooljaar 2017 – 2018 hebben we door middel van workshops een extra aanbod gedaan bij de leerlingen. Deze groep leerlingen hebben hier veel profijt van gehad, waardoor we hoger scoorden dan het landelijk gemiddelde.

In schooljaar 2018-2019 hebben we direct aan het begin van het schooljaar aan de hand van de analyse van de entreetoets de lessen vormgegeven d.m.v. workshops. Er waren twee kleinere groepen 8 (respectievelijk 20 en 19 lln)

In schooljaar 2020-2021 was het resultaat wat lager dan verwacht. Een exacte analyse van de oorzaak hiervan is moeilijk te maken door de adaptieve digitale afname van de Eindtoets en het gebrek aan verdere informatie van Cito. 

 

Waar gaan onze leerlingen naar toe?


2015: 59 lln gr. 8 - 2 LWOO - 2 VMBO BBL - 6 VMBO KBL - 21 VMBO TL - 12 HAVO - 16 VWO

2016: 68 lln gr. 8 - 1 PRO - 1 LWOO - 6 VMBO BBL - 15 VMBO KBL - 17 VMBO TL - 14 HAVO 13 HAVO

2017: 44 lln gr. 8 - 1 PRO - 2 LWOO - 6 VMBO BBL - 11 VMBO KBL - 11 VMBO TL - 10 HAVO - 3 VWO

2018: 33 lln gr. 8 - 1 VMBO BBL - 4 VMBO KBL - 6 VMBO TL - 10 HAVO - 12 VWO

2019: 39 lln gr. 8 - 5 VMBO KBL - 14 VMBO TL - 8 HAVO - 12 VWO

M.i.v. schooljaar 2019 – 2020 worden ‘dakpan’-adviezen gevraagd door het voortgezet onderwijs. De uitstroom ziet er dan ook anders uit m.i.v. 2020
 
2020: 30 lln gr. 8 - 2 VMBO BBL/KBL - 4 VMBO KBL/TL - 8 TL/Havo - 11 HAV/VWO - 5 VWO - (2 leerlingen met Leerwegondersteuning)

2021: 29 lln gr. 8 - 4 VMBO BBL/KBL - 3 VMBO KBL/TL - 7 TL/Havo - 10 HAV/VWO - 5 VWO - (0 leerlingen met Leerwegondersteuning)

In februari krijgen de leerlingen van groep 8 hun schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de directeur. Het advies wordt gebaseerd op de werkhouding van de leerling in combinatie met de behaalde resultaten in de voorgaande jaren. Ook de voorlopige adviezen die eind groep 6 en eind groep 7 zijn gegeven, worden meegenomen bij het vaststellen van het advies.

In april wordt de Eindtoets gemaakt. Wanneer dit resultaat hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies, wordt het advies naar boven bijgesteld. Het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld n.a.v. een Eindtoets-resultaat.

De school heeft het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Dit betekent dat ons onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het onderzoeksverslag is op de site van de onderwijsinspectie te lezen (www.onderwijsinspectie.nl).

Downloaden

Scholing

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en ROC’s

De Tjotter biedt studenten van PABO’s en ROC’s de mogelijkheid om binnen de school opgeleid te worden tot groepsleerkracht of onderwijsassistent. De school ziet het als noodzaak dat iedere student de mogelijkheid krijgt om praktijkervaring op te doen. 

Onze ervaring is dat studenten in de praktijk hun theoretische kennis kunnen toepassen. De Tjotter geeft ruimte aan de studenten om hun eigen doelen te stellen en uit te voeren. Dit houdt praktisch in dat studenten kunnen meedraaien in de groep en in overleg met de praktijkbegeleider lessen kunnen geven in een vaste groep.

Het aantal lessen dat de stagiaires geven, hangt af van de eigen inzet en het leerplan van de onderwijsinstelling van de stagiaires.

Nascholing van teamleden

Regelmatig volgen teamleden cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe middelen of werkwijzen. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd, in de avonduren, of op woensdagmiddagen plaats. Het is mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd.

Nascholing van het hele team 

Ieder jaar kiezen wij als school een bepaald onderwerp waarin wij ons willen professionaliseren.

Het team werkt continu aan het verbeteren van het onderwijsleerproces. Waar nodig zal er een training zijn door externe adviseurs (zie jaarplan). Een deel van de plannen van 2019-2020 is doorgeschoven naar 2020-2021 vanwege de Coronacrisis in het voorjaar van 2020 waardoor een aantal doelen niet kon worden bereikt.

In de komende jaren zullen we:

·         De vaste plek die Positive Behavior Support (PBS) heeft gekregen borgen en nieuwe collega’s hierin meenemen om zo het verbeterde pedagogisch klimaat in de school vast te houden.

·         Het zichtbaar maken van een rijke leeromgeving/ aanpak bij rekenen en bij de kleuters (schooljaar 2021-2022).

·         Ons ontwikkelen in het geven van muziekonderwijs volgens een vastgestelde leerlijn (2021-2022)

·         Verder werken aan een steeds betere samenwerking met de ouders (ouderbetrokkenheid 3.0).

·         Implementeren en borgen van het gebruik van Chromebooks binnen ons onderwijs en digitale geletterdheid van de leerlingen bevorderen (2019- 2022).

·         Meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij leerlingen en teamleden ontwikkelen (2019-2022).

·         Verdere ontwikkeling van het klassenmanagement en het geven van effectieve lessen. (2021-2022).

·         Ons verder ontwikkelen in het gedachtengoed van Jay Marino (continu verbeteren) (2021-2022).

·         Een beleidsplan in samenwerking met ouders maken ten opzichte van mediawijsheid.(2021-2022).

Deze ontwikkelingen worden maximaal gecombineerd. Het zijn geen ‘losse’ elementen waaraan wordt gewerkt, maar samenhangende onderdelen van het onderwijssysteem van De Tjotter.

 

Downloaden

Schoolplan

Eens in de vier jaar wordt er door de school een schoolplan opgesteld. In dit plan worden de ontwikkelplannen voor de komende vier jaar beschreven. Het plan wordt ter goedkeuring opgestuurd naar het schoolbestuur en de inspectie, nadat de MR er haar instemming mee heeft betoond. Het huidige schoolplan is voor de periode 2019-2023.

Het schoolplan wordt vervolgens per schooljaar specifiek uitgewerkt in het jaarplan. Uiteraard is het schoolplan inzichtelijk op school en op deze website.

Downloaden

Schoolreizen en schoolkampen

Deze vinden aan het begin van het schooljaar plaats met uitzondering van het kamp van groep 8 dat aan het eind van het jaar plaatsvindt op Vlieland. Dit Vlieland-kamp wordt mede georganiseerd door de vakgroep lichamelijke opvoeding. 

De groepen 6 en 7 gaan aan het begin van het schooljaar op kamp, de groepen 1 t/m 5 gaan aan het begin van het jaar op schoolreisje.

Downloaden

Schrijven

Vanaf de kleuterleeftijd is er veel aandacht voor de grote en fijne motoriek. Een goede ontwikkeling van de motoriek is erg belangrijk voor het schrijfonderwijs. Een juiste pengreep en schrijfhouding, maar ook motorische oefeningen zijn in alle groepen onderdelen van de schrijfles.

De leerlingen ontwikkelen een handschrift, dat ze vloeiend en vlot kunnen schrijven met een pen. In de hogere groepen is er ook aandacht voor soorten handschrift en creatief schrijven. Met de methode “Klinkers" wordt gewerkt in de groepen 1 t/m 6. Groep 7 en 8 werkt in methode “Schrift”. In groepen 1 t/m 4 schrijven de leerlingen met een driekantig potlood. In de loop van groep 4 krijgen de leerlingen een Stabilo-pen. Deze wordt eenmalig aan de leerlingen gegeven. Wanneer de leerlingen de pen kwijt raken of stuk maken, verwachten wij dat zij met hun ouders zelf voor een nieuwe Stabilo pen zorgen. Een goede pen is de  ‘Stabilo move’ deze is verkrijgbaar bij alle boekhandels. Ook is de pen (à € 6,50) via school te koop. 

Downloaden

Seksuele voorlichting

In groep 7 en groep 8 komt in het kader van wereldoriëntatie seksuele voorlichting aan bod.

Wij adviseren ouders om thuis van tevoren aandacht aan dit onderwerp te besteden. Een belangrijk element in deze lessen bestaat uit het voorkomen van risico’s.

In andere groepen is geen sprake van seksuele voorlichting, maar zullen leerkrachten gepast antwoorden op vragen en voorkomende situaties. Indien nodig worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Downloaden

Speciale hulp

Onze school wil voor al onze leerlingen goed onderwijs verzorgen. Dat wil zeggen, onderwijs dat bij de mogelijkheden van het kind past. Wij streven ernaar een goed onderwijsaanbod voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften op onze school te realiseren.

Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband Lelystad-Dronten. In dit samenwerkingsverband werken scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs samen en bundelen zij de zorg voor de leerlingen van ons samenwerkingsverband.

Als een leerling een apart programma moet volgen, wordt dit altijd met de ouders/verzorgers overlegd. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Als onverhoopt blijkt dat de grenzen van onze zorg bereikt worden of dat oplossingen niet door ons verzorgd kunnen worden, kan dit betekenen dat er hulp van buiten de school moet komen of dat de ouders het advies krijgen om hun zoon of dochter aan te melden bij een andere basisschool of bij een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). 

Downloaden

Sponsoring en schenking

Onze school volgt de wet en regelgeving rondom sponsoring:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs 

Wanneer onze school een schenking ontvangt, melden wij deze bij het bestuur van stichting SchOOL, dit i.v.m. eventuele belastingen die hier mee samenhangen. Dit geldt niet alleen voor geldelijke schenkingen, maar ook voor schenkingen in natura.

Downloaden

Sportdagen

Voor elke bouw is er een sportdag die aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. Voor de groepen 1/2 is er een spelletjesochtend, voor de groepen 3/4 zijn er spelactiviteiten, voor de groepen 5/7 atletiek en de groepen 6 t/m 8 een survival.

Downloaden

Taal en Spelling

In de groepen 3 worden deze vakken integraal aangeboden binnen de methode ‘Lijn 3’.

In de groepen 4 tot en met 8 werken wij met de methode ‘Taal in Beeld’ en ‘Spelling in Beeld’.

Downloaden

Het team van De Tjotter

(zie ook onder Team in het hoofdmenu)

Administratieve kracht

Ondersteunt de directeur met diverse taken (o.a. leerlingenadministratie).

 

Conciërge/facilitair medewerker 

Is vaak de eerste aanspreekpersoon in de school. Ondersteunt leerkrachten en directie met diverse hand- en spandiensten. 

 

Directeur

Deze is de eindverantwoordelijke voor alles wat in de school gebeurt op zowel onderwijskundig, pedagogisch als organisatorisch gebied. Hij neemt initiatief, stuurt en bewaakt de schoolontwikkeling.

 

Groepsleerkracht 

Het grootste deel van de taak ligt binnen de groep. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen worden uitgedaagd tot leren en dat zij op het juiste moment het juiste onderwijskundige materiaal krijgen aangereikt in een pedagogisch veilige en rijke leeromgeving. 

 

Intern begeleider

Een intern begeleider is een leerkracht met een speciale taak. De intern begeleider coördineert de interne leerlingenzorg en is verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school.

 

Onderwijsassistent

Deze assisteert de leerkrachten bij de diverse werkzaamheden in of buiten de groepen.

 

Leraarondersteuner 

Deze assisteert de leerkrachten bij de diverse werkzaamheden in of buiten de groepen. Werkt met individuele leerlingen of groepjes leerlingen in overleg met de intern begeleider. Hij/zij kan incidenteel de groep overnemen.

 

Vakleerkracht 

Aan de school is ook een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs verbonden. De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen les in de gymzaal en de speelzaal (kleuters). 

 

Downloaden

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden aangemelde leerlingen toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen leerlingen niet toegelaten worden omdat het maximum leerlingaantal bereikt is. De school zal in dat geval aangeven welke school wel plaats heeft. 

De directie van de school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouders/verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij/zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten.

Wordt de situatie ernstiger, dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van acht weken niet lukt, kan de leerling na overleg met de inspecteur van school verwijderd worden. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

Downloaden

Toetsen

Tweemaal per jaar worden er in de groepen 3 tot en met 8 onafhankelijke toetsen afgenomen: DMT, AVI, Spelling, Rekenen, Woordenschat en Begrijpend Lezen. De resultaten geven ook een beeld van de school in vergelijking met andere scholen die een vergelijkbare schoolpopulatie hebben. Bij het rapport ontvangt u ook de resultaten van uw kind bij deze toetsen.

De resultaten worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken en wanneer nodig worden er plannen gemaakt om de leerlingen verder te begeleiden.

Behalve de resultaten van de individuele leerling worden ook de groeps- en schoolresultaten besproken en zo nodig aangepakt.

Door te toetsen, maar ook door te observeren, wordt een totaalbeeld van de leerlingen verkregen. De gegevens die zo worden verzameld, komen in het leerlingvolgsysteem terecht. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de leerling en de eventuele hulpvraag. In de groepen 1 en 2 observeren de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen en vullen deze gegevens in het observatiesysteem KIJK in. Ouders krijgen hier twee keer per jaar een overzicht van.

Leerlingen die snel leren, hebben uitdaging nodig die bijvoorbeeld in de vorm van verrijkingsstof kan worden aangeboden. Leerlingen die problemen hebben met een leerstofonderdeel, hebben extra hulp of een andere wijze van aanbieden nodig. Deze leerlingen worden apart vermeld op het Groepsplan.

Voor leerlingen die zeer specifieke hulp nodig hebben, wordt een individueel handelingsplan gemaakt. Dit plan komt ook in het dossier van de leerling terecht. Een individueel handelingsplan wordt door de leerkracht met de ouders besproken. Ouders ondertekenen het handelingsplan ter kennisname.

Downloaden

Vakken

Wat een kind leert op de basisschool

In de wet is vastgelegd dat de basisschool bepaalde zaken aan leerlingen moet leren, zodat alle leerlingen aan het eind van de basisschool een aantal dingen kennen en kunnen. Zo kan het vervolgonderwijs goed kan aansluiten op het onderwijs op de basisschool. Om dit te bereiken zijn kerndoelen vastgelegd. Deze doelen geven aan wat de school uw kind moet leren op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld en bewegingsonderwijs. 

 

Verplichte vakken (uit de nationale onderwijsgids)

Op de basisschool krijgt uw kind verschillende vakken. Maar de wettelijk verplichte vakken zijn voor iedereen hetzelfde. De vakken die uw kind (overigens niet in elk leerjaar) op de basisschool altijd krijgt zijn: 

Nederlands

Engels

Rekenen en wiskunde

Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld in de vorm van lessen aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur), maar ook lessen over sociale redzaamheid en lessen over gezond gedrag kunnen hieronder vallen 

Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen, of handvaardigheid)

Bewegingsonderwijs 

 

Niet-verplichte vakken       
Uw kind kan op de basisschool ook les krijgen over andere onderwerpen. Dit is voor elke school verschillend en ouders mogen daarover meepraten via de medezeggenschapsraad van de school. De overheid bemoeit zich niet met de keuze voor de niet-verplichte vakken. Een voorbeeld van onderwijs dat niet wettelijk verplicht is, is het godsdienstonderwijs en het humanistisch vormingsonderwijs. Ook mogen scholen bijvoorbeeld Duits en Frans geven. 

 

Burgerschapskunde

Zie Actief Burgerschap/Burgerschapskunde, sociale integratie. 

 

Canon van Nederland  

De overheid vindt het belangrijk dat iedere Nederlander weet welke grote historische ontwikkelingen voor ons land van invloed zijn geweest. In de kerndoelen staat ook dat de leerlingen moeten leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Daarom dient vanaf schooljaar 2009-2010 de zogenoemde ‘Canon van Nederland’ als inspiratiebron voor de lessen van de bovenbouw van de basisschool (groep 5 tot en met 8) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de canon: www.entoen.nu 

Downloaden

Veiligheidsbeleid en privacy

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Wij willen graag dat de leerlingen op onze school met veel plezier leren.

Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. Wij hebben een bovenschools veiligheidsplan.

In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, leerlingen en ouders, incidentenaanpak en registratie, internetgebruik, schorsing en verwijdering, wat te doen bij ongevallen en overlijden, protocol huiselijk geweld en kindermishandeling en een ontruimingsplan. Als op school gebruik gemaakt wordt van de diensten van vrijwilligers wordt dat alleen gedaan als voldaan is aan de Gedragscode vrijwilligersinzet.  

Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders op school.

Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld voor ongewenste omgangsvormen. 

De Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers 

van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy.

Op school zijn alle gegevens opgenomen in een digitaal leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt.

De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

Downloaden

Veranderingsdoelen

De Tjotter heeft voor het schooljaar 2021-2022 de volgende prioriteiten om te verbeteren / verder te ontwikkelen:

-       Het blijvend borgen van Elke Dag Samen Een Beetje Beter (EDSEBB) om op een effectieve en constructieve manier het onderwijs nog verder te verbeteren. Bordsessies, bij elkaar in de groep kijken, feedback aan elkaar geven en samen lessen ontwerpen staan hierbij centraal

-       Het blijvend borgen van PBS op De Tjotter, het trainen van nieuwe collega’s hoort hierbij.

-       Muziekeducatie binnen de school verder implementeren: Leerkrachten worden getraind in het geven van muzieklessen en er is nog een jaar een vakleerkracht.

-       Het verder uitbouwen van Handelingsgericht werken binnen de groep

-       Rijke aanpak/ leeromgeving in de groepen 1/2 verder ontwikkelen d.m.v. training van Aafke Bouwman onderwijsadvies.

-       Verdere ontwikkeling van de rode draad in het klassenmanagement en het geven van effectieve lessen.

-       Eigenaarschap bij leerlingen en team vergroten.

Downloaden

Verhuizing/ Verandering van school

Indien een leerling verhuist en dus van school verandert, zorgt de school ervoor dat alle gegevens van de leerling op de nieuwe school komen. Dit onderwijskundig rapport versturen wij ook als een kind om een andere reden van school verandert. 

Voordat een kind van school verandert, wordt door de ouders het uitschrijfformulier ingevuld. Dit is bij de administratie te verkrijgen.

Downloaden

Verjaardagen

Op De Tjotter mogen de leerlingen in de klas hun verjaardag vieren met een (liefst gezonde) traktatie. Rond 12.00 uur mogen de leerlingen de klassen rond om de leerkrachten van andere groepen te trakteren. Daarbij krijgen zij een meestal een zelfgemaakte kaart mee waar de leerkrachten iets op kunnen schrijven. De kleuters gaan alleen op de benedenverdieping de klassen rond.

De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk op een afgesproken dag in het schooljaar (Juffen- en Meestersdag).

Downloaden

Verkeer

Wij vinden het belangrijk om verkeersouders binnen de school te hebben. De verkeersouders zetten zich in om de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te maken en te houden voor onze leerlingen. 

Er is overleg tussen de verkeersouders, de school en de wijkagenten.

In groep 7 wordt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit gebeurt deels op school en deels in de schoolomgeving. De geslaagden ontvangen een diploma. Voorafgaand aan het praktisch examen worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd. 

Downloaden

Verlof

Regels voor afwijkende vakantie

Verlengen van een vakantie is (bijzondere omstandigheden daargelaten) niet mogelijk. Het is in het belang van het kind om - zeker na de zomervakantie - vanaf de eerste dag in de groep te kunnen meedraaien. Eerder vrij vragen ‘om de file voor te zijn’ kan niet gehonoreerd worden. Een dergelijk verzuim wordt als ‘ongeoorloofd’ gemeld bij de ambtenaar die belast is met het toezicht op de leerplichtwet.

 

Verlofregelingen

Godsdienst of levensovertuiging 

Als een kind godsdienstplicht moet vervullen, (hierbij kan buiten de christelijke dagen gedacht worden aan bijvoorbeeld joodse en islamitische feest- of gedenkdagen) hoeft hij/zij niet naar school. Wel moet het hier gaan om echte plichten. U moet dit minstens twee dagen tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest- of gedenkperiode. 

Gewichtige omstandigheden 

Onder ander gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van het kind of de ouders/verzorgers zijn gelegen. 

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ moet gedacht worden aan: 

Ø  een verhuizing van het gezin; 

Ø  het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 

Ø  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtconsulent); 

Ø  overlijden van bloed- of aanverwanten; 

Ø  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. 

 

De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’: 

Ø  familiebezoek in het buitenland; 

Ø  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

Ø  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

Ø  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; 

Ø  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 

Ø  verlof voor een kind, omdat andere leerlingen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

Ø  een lang weekend. 

 

Vakantiemogelijkheden 

Vakantieverlof is geen recht, maar als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft of een bedrijf (bijvoorbeeld agrarische sector, toeristische sector, horeca) waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders/verzorgers bij de school vakantieverlof aanvragen. 

Afhankelijk van de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen. 

Voor het aanvragen van vakantieverlof gelden de volgende regels: 

Ø  de ouders/verzorgers moeten schriftelijk een verzoek indienen bij de schoolleiding, waaruit duidelijk blijkt dat vakantie alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is; 

Ø  de aangevraagde vakantieperiode moet de enige mogelijkheid zijn in het schooljaar; 

Ø  de ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie mogelijk is. (Let wel, een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming); 

Ø  de school mag een leerplichtige leerling slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen. Dit verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

Ø  het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Geen redenen voor extra vakantieverlof zijn o.a.: 

Ø  het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om drukte te vermijden; 

Ø  het vervroegen van de vakantie in verband met lagere prijzen; 

Ø  het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, ontstaan door te laat boeken; 

Ø  een uitnodiging van kennis of familielid om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.

 

Aanvragen van extra verlof – vakantie of gewichtige omstandigheden 

Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd bij de schoolleiding. Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtconsulent. 

Deze vraagt advies aan de schoolleiding. De aanvraag dient door de ouders/verzorgers wel bij de schoolleiding ingediend te worden. 

 

Bezwaar 

Tegen de beslissing van de schoolleiding of de leerplichtconsulent kunnen de ouders/verzorgers op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen. 

 

Wat doet de leerplichtconsulent 

De leerplichtconsulent heeft naast de administratieve en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtconsulent probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening. 

Het is van belang dat alle scholen in Lelystad t.a.v. de aanvragen extra verlof, vakantie of gewichtige omstandigheden dezelfde werkwijze hanteren. 

 

Formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar en te downloaden van de website van school.

 

Downloaden

Verzekering/ aansprakelijkheid

De school is verzekerd voor schoolse activiteiten. Dit betreft alleen leerkrachten en begeleiders. Schade veroorzaakt door leerlingen moet verhaald worden op de W.A.-verzekering van de ouders. 

De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van waardevolle spullen die leerlingen mee naar school nemen. Wij raden u daarom aan om geen waardevolle spullen aan uw kind mee te geven. De school kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor kleding die tijdens schooltijd vies wordt of stuk gaat. 

Wanneer leerlingen moedwillig schoolmaterialen stuk maken, zullen wij deze kosten in rekening brengen bij de ouders. Wij verwachten dat iedere leerling ook zorgvuldig omgaat met de IPads en Chromebooks van de school. Mocht een scherm of het gehele apparaat stuk gaan door onzorgvuldig gebruik dan zullen wij deze kosten in rekening brengen bij de ouders.

Downloaden

Verzuim

Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden zodat het leerproces zo min mogelijk wordt onderbroken. Verzuim om andere redenen dan ziekte moet dus zo veel mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of niet gemeld verzuim, nemen wij contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook (regelmatig) te laat op school komen valt onder ongeoorloofd verzuim.

Downloaden

(Begeleiding naar het) Voortgezet Onderwijs

In groep 6 geven de leerkrachten al een voorlopig advies voor het VO, zodat u als ouder en uw kind weet wat de verwachtingen zijn. 

In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken over de verschillende vormen van onderwijs. Wij bezoeken de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. 

Op basis van het volledige dossier van acht jaar basisonderwijs wordt door de leerkracht van groep 8 in overleg met de intern begeleider een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door de directeur bekrachtigd en in een adviesgesprek door de leerkracht namens de school aan de ouders gegeven. 

Alle openbare scholen in Lelystad nemen deel aan een eindtoets. De Tjotter gebruikt de digitale Cito Eindtoets. De uitslag van deze toets geeft aan hoe groot de kans van slagen van een leerling is in een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. In vrijwel alle gevallen komt dit overeen met het advies van school. Wanneer er een groot verschil is, zal gekeken worden naar mogelijke oorzaken van het verschil en zal de school haar eigen advies aan de betreffende VO-school toelichten. Advies en Cito-score worden doorgegeven aan de VO-school waar de leerling door de ouders wordt aangemeld.

De groepsleerkracht heeft geregeld overleg met de nieuwe school van het kind. Na de inschrijving komt de contactpersoon van de school naar de Tjotter om over de leerling te praten. Wij worden nog enkele jaren op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Downloaden

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Van iedere leerling wordt een (digitaal) dossier gevormd. Daarin worden persoonlijke gegevens bewaard zoals toets- en observatieresultaten. De groepsleerkracht en de intern begeleider houden het dossier bij. Het dagelijks werk wordt door de leerkracht nagekeken en beoordeeld. De kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst met methode-gebonden toetsen. De resultaten, het overige werk en indien gewenst het schooldossier kunt u, na afspraak, inzien.

Downloaden

Vrijdagmiddagactiviteiten

Op vrijdagmiddag is er soms iets anders te doen op school. De volgende zaken komen aan bod:

Voorstelling: Een aantal groepen laat op het podium aan de medeleerlingen van school zien waar ze mee bezig zijn in de groep. Dit kan in verschillende vormen getoond worden, waaronder drama, dans of muziek. Ouders van de desbetreffende groepen worden voor dit optreden uitgenodigd.

Speelgoedmiddag: Alle leerlingen mogen speelgoed van huis meenemen en kunnen daarmee spelen op deze middag. Het samen spelen staat dan ook centraal. De leerkracht bewaakt het educatieve karakter van de middag. Een speelgoedmiddag is meestal de middag voor een schoolvakantie. De groepsleerkracht geeft aan wanneer de het speelgoedmiddag is.

Downloaden

Vijfdaagse schoolweek

Voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Maximaal 7 keer per jaar mag voor deze groepen een vierdaagse schoolweek worden ingeroosterd in plaats van een vijfdaagse. Weken die al 4 lesdagen hebben, omdat er een algemene feestdag in de week valt waarop de school gesloten is, tellen hierbij niet mee. De vierdaagse schoolweken moeten evenwichtig over het jaar verdeeld zijn. Voor leerlingen in groep 1 en 2 is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht.

Scholen moeten in hun schoolgids altijd aangeven in welke weken slechts 4 dagen wordt lesgegeven. Het Prikbord wordt voor iedere zomervakantie met ouders gedeeld. 

Downloaden

Wereldoriëntatie

Onder dit onderdeel verstaan wij alle lessen die betrekking hebben op de oriëntatie op de wereld om ons heen. Wij geven o.a. vorm aan deze oriëntatie door middel van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en burgerschapskunde (ook wel actief burgerschap genoemd, zie paragraaf 3.3.1). De methoden die we hiervoor gebruiken zijn nu nog:

-       Naut (natuur en techniek)

-       Meander (aardrijkskunde)

-       Brandaan (geschiedenis)

 

Deze methodes sluiten nauw op elkaar aan.

Bij de aanschaf van deze methoden hebben wij er opgelet of er voldoende mogelijkheden zijn om te werken met niveauverschillen van leerlingen. 

Gedurende het schooljaar 2021-2022 worden deze methodes vervangen door een nieuwe methode. De huidige methodes zijn enigszins verouderd en sluiten minder goed aan bij actuele inhouden en werkwijzen.

In de groepen 7 en 8 werken wij met de methode Blits. Met Blits leren leerlingen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden (studieteksten, informatie-bronnen, kaarten, schema’s tabellen grafieken).

Voor Cultuureducatie en ons cultuurproject maken wij gebruik van Culturele Haven.

Downloaden

Ziek melden

Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan tussen acht uur en half negen telefonisch op de hoogte te stellen. U kunt ook de Parro-app gebruiken. Dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar leerlingen zich ophouden. Een boodschap kan altijd op het antwoordapparaat ingesproken worden. Vergeet u niet wanneer uw kind die dag naar de BSO gaat, het ook daar door te geven?

Downloaden

Zorg voor leerlingen met speciale behoeftes

Iedere leerling op De Tjotter krijgt een zo passend mogelijk aanbod om zoveel mogelijk te leren. Voor veel leerlingen is het aanbod dat de groep krijgt passend, soms is er meer en/of anders nodig. Wanneer dit het geval is en er extra inzet en ondersteuning nodig is, bespreekt de leerkracht dit met de ouders. Er wordt samen gekeken wat er aan de hand is en welke ondersteuning kan worden geboden. Dit kan heel gevarieerd zijn: het leren kan moeizaam gaan of de lessen bieden nog niet voldoende uitdaging, er kunnen werkhoudingsproblemen zijn of problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In een handelingsplan wordt vastgelegd welke ondersteuning gaat worden geboden. Ouders ondertekenen dit plan, de leerkracht gaat er mee aan de slag en houdt ouders op de hoogte van de vorderingen en legt deze vast.

Soms is er meer specifieke zorg nodig, daarover leest u hieronder meer

De 1-zorgroute

Adviezen over leerlingen met speciale behoeften worden gegeven door het Onderwijsloket.

Wij werken volgens de 1-zorgroute waarbinnen cyclisch wordt gewerkt:

-       Er is vier keer per jaar een groepsbespreking met de IB-er aan de hand van het groepsbesprekings-formulier. Bij de groepsbespreking wordt de voortgang binnen de groep besproken. Waar nodig worden individuele leerlingen besproken binnen de leerlingbespreking.

-       Vier keer per jaar is er een leerlingbespreking met de IB-er aan de hand van het leerlingbesprekings-formulier en wordt besproken welke specifieke ondersteuning nodig is. 

-       Twee keer per jaar is er een CITO-analyse bijeenkomst van het gehele team waarin besproken wordt welke interventies binnen de school nodig zijn. 

-       Na elke methode-gebonden toets en instaptoets worden deze toetsen geanalyseerd en worden er nieuwe groepsdoelen gesteld.

Door gebruik te maken van groepsoverzichten en groepsplannen in drie niveaus heeft de leerkracht een duidelijk overzicht welke leerling welke ondersteuning nodig heeft. Door de groepsplannen na ieder blok te evalueren, kan er adequaat gehandeld worden.

 

Interne zorg met het ondersteuningsteam (OT): 

-       met de leerlingbegeleider één keer per 3 weken; 

-       met Centrum Jeugd en Gezinsconsulent en Schoolmaatschappelijk werk één keer per 6 weken; 

-       met alle betrokkenen drie keer per schooljaar. 

Er worden leerlingen besproken waarbij meer zorg nodig is dan de school op dat moment kan bieden. Vanuit het loket kan er tevens een orthopedagoog of andere expert aanwezig zijn. De problemen moeten uiteindelijk hanteerbaar zijn met extra ondersteuning binnen de school. De extra begeleiding van leerlingen die dit nodig hebben vindt zoveel mogelijk in de groep plaats.

 

Voor hoogbegaafden is er Lelystad Hoogbegaafd waar leerlingen van de  verschillende scholen voor aangemeld kunnen worden. Hoogbegaafde leerlingen kunnen daar één dag per week naar toe.

 

Door gebruik te maken van basis-, breedte- en diepteondersteuning kunnen wij zoveel mogelijk zorg op maat bieden.

 

Tevens werken wij ook met SCOL- en KIJK-lijsten waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd. Bij opvallende scores kan een leerling op dit gebied extra begeleiding nodig hebben.

 

Bij ernstige twijfel over voortgang van een leerling naar het volgend schooljaar, volgt een apart traject. Dit wordt door de leerkracht(en), intern begeleider en directie besproken, waarna ouders worden geïnformeerd. Met hen wordt besproken welke andere stappen nodig zijn.

 

Downloaden

Het Zorgteam

In ons zorgteam zijn de intern begeleider en een leraarondersteuner werkzaam. Zij vormen de vaste kern van het zorgteam. Andere personeelsleden zijn daaraan toegevoegd wanneer zij niet voor de groep staan en/of vanwege specifieke vaardigheden.

Het zorgteam houdt zicht op de resultaten van de leerlingen o.a. door observatie(verslagen) en de toetsuitslagen.

De taak van het zorgteam is ook het organiseren van de toetsen (van het Cito-leerlingvolgsysteem) en het toezicht daarop, tevens de uitwerking van de toetsuitslagen. Het zorgteam organiseert de leerling-besprekingen. Het zorgteam draagt met de leerkracht de verantwoordelijkheid voor de handelingsplannen van leerlingen die besproken zijn. Daarnaast voert de intern begeleider overleg met externe instanties betreffende de leerling-zorg.

Dit team draagt kortweg zorg voor (het zicht op) de ontwikkeling van alle leerlingen en voor de uitschieters in het bijzonder.

Downloaden