Wat maakt ons 'De Tjotter'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Tjotter willen we hier graag benoemen: 

  • Coöperatief leren: Leerlingen leren met en van elkaar. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie van en met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Samen leer je meer.
  • Continu verbeteren: Ons onderwijs is gebaseerd op de “continu verbeter”-benadering. Deze gaat er vanuit dat leerlingen betere resultaten bereiken, wanneer zij kennis hebben van de doelen van onderwijsactiviteiten en zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe die doelen bereikt gaan worden.
  • Actief burgerschap: Een belangrijk kerndoel is ‘actief burgerschap’. Dit betekent dat leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen, dat ze hoofdzaken kennen over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving en dat ze respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en verschillen tussen mensen.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen van groep 3 tot en met acht bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. De kleuters bewegen één keer met de vakleerkracht en één keer met de eigen groepsleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten.
  • Opleidingsschool: De Tjotter is een opleidingsschool. Dit betekent dat op school stagiaires worden opgeleid tot leerkracht of onderwijsassistent.

Het team

Op de Tjotter werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook voor die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Medezeggenschap

Bij de Tjotter hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Een fijne leeromgeving