SchOOLwiki

zoekopdracht

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

 
Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden aangemelde leerlingen toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren, Het schoolbestuur is verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen leerlingen niet toegelaten worden omdat het maximum leerlingaantal bereikt is. De school zal in dat geval aangeven welke school wel plaats heeft.

De directie van de school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouders/verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij/zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten.

Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst gehoord. En getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling na overleg met de inspecteur van school verwijderd worden. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.