SchOOLwiki

zoekopdracht

Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen.

Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Mocht ook dit niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school, bij voorkeur schriftelijk. Als u dat wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon van de school.

Mocht u er niet uitkomen, staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van alle betrokkenen. In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen.

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

De GGD is onze externe vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie waarbij kinderen, ouders en/of medewerkers betrokken zijn. De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur (0320-276211). U kunt ook de website raadplegen: www.ggd-flevoland.nl

De contactpersonen van uw school zijn: Andrea den Dekker en Michèle Lodder. Zij zijn telefonisch te bereiken (0320-250153) en via de mail (a.d.dekker@stichtingschool.nl en m.lodder@stichtingschool.nl).

De externe vertrouwenspersoon is mw. Wea Dekker, telefoon: 06 12709791, email: weadekker@gmail.com

Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur kan bij de mw. Erika Niezen van Stichting SchOOL, telefoon: 0320-767700, Postbus 2451, 8203 AL, Lelystad of via de mail: e.niezen@stichtingschool.nl

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl