SchOOLwiki

zoekopdracht

ABCdeTjotter

In het ABCdeTjotter kunt u snel allerlei onderwerpen op alfabet bekijken. Sommige van deze onderwerpen zullen ook op andere pagina’s te vinden zijn, maar dat geldt niet voor alles en het zoeken en vinden kan wel eens lastig zijn. Vandaar dat wij ervoor kiezen om een praktische alfabetische lijst toe te voegen aan deze site.

Actief Burgerschap/ burgerschapskunde, sociale integratie

De school dient vorm en inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, spelen hierbij een rol.

Burgerschapskunde wordt niet gezien als een apart vak, maar als een geïntegreerde manier van lesgeven, waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Hierbij gaat het om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als ‘kleine burger’ moet je je betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft, zoals een goede werkhouding, zelfvertrouwen, opkomen voor je eigen mening en feiten en meningen van elkaar kunnen onderscheiden.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:

  • het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenregels);
  • het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders);
  • ons onderwijsaanbod;
  • wereldoriëntatieonderwijs

Een belangrijk kerndoel is ‘actief burgerschap’. Dit betekent dat leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen, dat ze hoofdzaken kennen over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving en dat ze respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en verschillen tussen mensen.
Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.
Betrokkenheid en verantwoordelijkheid, voor de gemeenschap, vormen een deel van de persoonlijkheidsontwikkeling.
De School-TV-lessen van Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws Uit de Natuur en het School TV- weekjournaal besteden regelmatig aandacht aan algemene thema’s. Uiteraard zit een en ander verweven in de lessen begrijpend lezen van Nieuwsbegrip XL en in Naut, Meander en Brandaan, de W.O.-methode.

Begaafdenbeleid

Op de Tjotter hebben wij een beleid voor onze ‘meerbegaafde’ leerlingen. Zo hebben wij o.a. een digitaal handelingsprotocol dat wij door leerkrachten en ouders in laten vullen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze leerlingen. Om dit protocol te starten moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, zoals o.a. hoge leerprestaties, analytisch vermogen, creativiteit, originaliteit en andere kenmerken die kunnen wijzen op meerbegaafdheid. Ook kan het protocol starten naar aanleiding van extern onderzoek of op verzoek van derden. Het protocol stelt hoogbegaafdheid niet vast, maar geeft ons belangrijke adviezen over vervolgstappen en handelingssuggesties die wij met de ouders bespreken.
Signaleren van begaafdheid is niet altijd eenvoudig. Observaties van ouders kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij het traceren van begaafde leerlingen.
In de meeste gevallen toetsen wij de leerling door op bepaalde vakgebieden en passen het werk aan op de individuele behoeften van de leerling. Een andere mogelijke actie kan zijn dat de leerling gedurende een periode van 6-8 weken in een plusgroep wordt geplaatst.