SchOOLwiki

zoekopdracht

ABC De Tjotter

ABC VAN DE TJOTTER In het ABC de Tjotter kunt u snel allerlei onderwerpen op alfabet bekijken. Sommige van deze onderwerpen zullen ook op andere pagina’s te vinden zijn, maar dat geldt niet voor alles en het zoeken en vinden kan wel eens lastig zijn. Vandaar dat wij ervoor kiezen om een praktische alfabetische lijst toe te voegen aan deze site.

Aansprakelijkheid.
Tegenwoordig houden wij de schooldeur zo veel mogelijk gesloten. Dit om onze eigendommen en die van uw kind te beschermen tegen diefstal. Toch is het niet geheel uit te sluiten, dat er wel eens iets verdwijnt. Wij adviseren u dringend uw kind geen waardevolle zaken mee naar school te geven, die niet strikt noodzakelijk zijn. Eigen speelgoed, dat het kind mee naar school neemt -ook op de speelgoedmiddagen- gaat altijd voor eigen risico mee. De school kan helaas geen aansprakelijkheid nemen voor bovenstaande zaken. Verder adviseren wij u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te nemen voor het geval dat uw kind schade toebrengt aan de eigendommen van een ander kind of van de school.

Absentie en verlofaanvragen.
Ziekmeldingen graag tussen acht en negen uur doorgeven via tel. 0320 250153. Het kan zijn dat u verbinding krijgt met de voicemail.  Geef telefonisch de naam van uw kind, de klas en de naam van de leerkracht door. Een afmelding kan niet per e-mail doorgegeven worden.
Wilt u buiten de schoolvakanties vrij voor uw kind? De directeur kan bij goede redenen tot maximaal twee schoolweken verlof verlenen zonder toestemming van de leerplichtambtenaar. Vraag daarvoor bij onze administratie een formulier aan of u kunt het formulier ook downloaden via de website. Op het formulier staan de door de overheid gestelde regels ten aanzien van extra verlof. Indien u uw kind zonder toestemming en/of zonder aantoonbare reden van school houdt, of als uw kind langer wegblijft dan is afgesproken, dan is de schoolleiding verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt dan een proces-verbaal op. Het gevolg is in de meeste gevallen een geldboete.

Actief Burgerschap/ burgerschapskunde, sociale integratie.
De school dient vorm en inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, spelen hierbij een rol.

Burgerschapskunde wordt niet gezien als een apart vak, maar als een geïntegreerde manier van lesgeven, waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Hierbij gaat het om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als ‘kleine burger’ moet je je betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft, zoals een goede werkhouding, zelfvertrouwen, opkomen voor je eigen mening en feiten en meningen van elkaar kunnen onderscheiden.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:

  • het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenregels);
  • het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders);
  • ons onderwijsaanbod;
  • wereldoriëntatieonderwijs
    Een belangrijk kerndoel is ‘actief burgerschap’. Dit betekent dat leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen, dat ze hoofdzaken kennen over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving en dat ze respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en verschillen tussen mensen. Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid, voor de gemeenschap, vormen een deel van de persoonlijkheidsontwikkeling. De School-TV-lessen van Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws Uit de Natuur en het School TV- weekjournaal besteden regelmatig aandacht aan algemene thema’s. Uiteraard zit een en ander verweven in de lessen begrijpend lezen van Nieuwsbegrip XL en in Naut, Meander en Brandaan, de W.O.-methode.

Begaafdenbeleid.
Op de Tjotter hebben wij een beleid voor onze ‘meer begaafde’ leerlingen. Zo hebben wij o.a. een digitaal handelingsprotocol dat wij door leerkrachten en ouders in laten vullen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze leerlingen. Om dit protocol te starten moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, zoals o.a. hoge leerprestaties, analytisch vermogen, creativiteit, originaliteit en andere kenmerken die kunnen wijzen op meer begaafdheid. Ook kan het protocol starten naar aanleiding van extern onderzoek of op verzoek van derden. Het protocol stelt hoogbegaafdheid niet vast, maar geeft ons belangrijke adviezen over vervolgstappen en handelingssuggesties die wij met de ouders bespreken. Signaleren van begaafdheid is niet altijd eenvoudig. Observaties van ouders kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij het traceren van begaafde leerlingen. In de meeste gevallen toetsen wij de leerling door op bepaalde vakgebieden en passen het werk aan op de individuele behoeften van de leerling. Een andere mogelijke actie kan zijn dat de leerling gedurende een periode van 6-8 weken in een plusgroep wordt geplaatst.

Bereikbaarheid van ouders.
Een schooldag duurt meer dan 5 uur. In die tijd kan er met een kind van alles gebeuren. Het kan ziek worden, zich bezeren etc. Soms moet een kind naar huis gebracht worden of willen wij contact met de ouder/verzorger opnemen. Daarom is het van belang dat wij in het bezit zijn van de juiste adresgegevens en telefoonnummers. Ook is het belangrijk om een noodnummer (opa/oma/oom/tante aan de school door te geven. Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers op het betreffende moment niet te bereiken zijn! Aan het begin van het jaar kunt u dit doorgeven door het formulier met leerlinggevens dat u aan het begin van elk schooljaar krijgt. We verzoeken u dringend eventuele tussentijdse wijzigingen in deze gegevens altijd aan de leerkracht door te geven.

Bereikbaarheid van de school.
Als school zijn wij de gehele dag bereikbaar voor belangrijke zaken. We verzoeken u afspraken ten aanzien van opvang, berichten voor uw kind en dergelijke, zoveel mogelijk voor of na schooltijd te regelen. Alleen in noodgevallen kunt u dit soort berichten tijdens schooltijd doorgeven. Dit in verband met het verstoren van de les.
Mochten er niet opgenomen worden kunt u altijd de voicemail inspreken.

Brand- en ontruimingsoefeningen.
Eens per jaar houden we een ontruimingsoefening voor de hele school. Er is een door de brandweer goedgekeurd calamiteitenplan opgesteld. In noodgevallen is de school in drie minuten ontruimd.

Excursie.
Een aantal keer per jaar gaan de kinderen op excursie. Meestal is dit een bezoek aan de KUBUS Centrum voor Kunstzinnige Vorming, een museum of een bedrijf. Vanaf groep 4 proberen we de kinderen zo veel mogelijk met de fiets te laten gaan. In de lagere groepen gaan we meestal met de bus of met auto’s.

Fietsen.
Voor de fietsen hebben wij bij de hoofdingang en onderbouwingang fietsenrekken geplaatst. We vinden het belangrijk dat er op het schoolplein niet gefietst wordt in verband met de veiligheid van de kinderen. Er zijn niet voldoende fietsenrekken voor alle kinderen. Daarom willen we graag dat kinderen die lopend naar school kunnen niet met de fiets komen, tenzij daar een goede reden voor is.

Foto’s.
In verband met de AVG hebben wij zo min mogelijk foto’s op onze website staan. Als er foto’s op school zijn gemaakt worden die per groep via Klassenbord verstuurd.

Gymles.
Aan het begin van het jaar ontvangt u een rooster waarop alle dagen en tijden waarop er gym gegeven wordt vermeld staan. Onder schooltijd zorgen de leerkrachten ervoor dat de kinderen van school naar de gymzaal komen en omgekeerd. Als de gymles om 08:30 uur begint is het de bedoeling dat u er zelf voor zorgt dat het kind bij de gymzaal komt. Als uw kind het laatste uur gym heeft, haalt u zelf het op bij de gymzaal of gaat het zelf naar huis. Kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden naar school gebracht. We vinden het fijn als de kinderen uit groep 1 en 2 op hun blote voeten gymmen, ook kunt u sportkleding meegeven. Voor groep 3 t/m 8 vragen we u sportkleding en gymschoenen mee te geven. Kinderen van de midden- en bovenbouw kunnen eventueel douchen na de gymles.

Hoofdluis.
Om hoofdluis tot een minimum te beperken, lichten wij na constatering hoofdluis, ouders/ verzorgers direct in. Dit volgens het GGD protocol. Vervolgens haalt u uw kind z.s.m. op, om thuis de hoofdluis te bestrijden. De school zorgt voor de juiste aanwijzingen voor het bestrijden van de hoofdluis. Regelmatig controleert een groep hulpouders alle kinderen op hoofdluis.

Huiswerk.
In principe geven wij niet standaard huiswerk mee naar huis. In overleg met ouders kan het voorkomen dat we wel huiswerk meegeven. In de bovenbouw worden er in de loop van het jaar ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs kleine oefeningen mee naar huis gegeven als huiswerk.

Jaarplanning.
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een jaarplanning met alle activiteiten tijdens het komende schooljaar.

Kinderziekten.
Mocht er op school een besmettelijke ziekte heersen dan brengen wij u onmiddellijk op de hoogte. De Tjotter beschikt over informatie over hoe u het beste kunt handelen m.b.t. diverse kinderziekten. Deze informatie wordt ons verstrekt door de GGD.

Klachten.
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de gang van zaken op onze school. De Tjotter is een open organisatie die de intentie heeft elke klacht samen met u op te lossen. Als u klachten heeft, dan kunt u daar het beste met de eerst betrokken persoon over spreken. Meestal is dat de leerkracht. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u naar de directie gaan. Is een klacht naar uw mening ernstig dan zijn er drie mogelijkheden. De eerste is dat u een klacht indient bij de directie van de school. De tweede mogelijkheid is het sturen van een klacht aan het schoolbestuur. Tot slot is er de mogelijkheid om de landelijke klachtencommissie te benaderen. Adressen staan achterin deze schoolgids vermeld. Wat betreft ongewenste intimiteiten is er een protocol opgesteld. Als men de gedragsregels uit dit protocol niet naleeft zullen leerkrachten of leerlingen daarop aangesproken worden.

Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen ongewenst gedrag bespreken met of melden bij de vertrouwenspersonen van de school. Deze zullen bekend gemaakt worden in onze nieuwsbrief.

Kledingvoorschriften.
Iedere school is vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven binnen wettelijke kaders. Op de Tjotter gelden de volgende kledingvoorschriften: 1. Kleding mag een goede communicatie niet in de weg staan. Dat betekent dat het gezicht van leerlingen en leerkrachten goed zichtbaar moeten zijn; o.a. het dragen van petjes in de school is dan ook niet toegestaan. 2. Kinderen voegen soms spullen aan hun outfit toe, die tot verstoring van de lessen kunnen leiden (keycords, sieraden met lichtsignalen e.d.). Iedere leerkracht heeft de vrijheid om deze zaken te verbieden. Als er aanleiding toe is, wordt er een schoolregel opgesteld. 3. Uitdagende en discriminerende kleding staan wij niet toe, omdat we een veilige sfeer willen creëren.

Leerplicht.
Een kind is volgens de wet leerplichtig wanneer het de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Leerplichtig wil in dat geval zeggen dat het kind naar school moet en niet zo maar kan worden thuisgehouden. In bijzondere gevallen kan er verlof aangevraagd worden. Zie hiervoor Absentie en verlofaanvragen.

Musical.
Bij het afscheid van de basisschool hoort een afscheidsfeest. Tot nu toe kiezen de kinderen steeds voor het instuderen en uitvoeren van een zelf gekozen musical. Rond de meivakantie gaat het oefenen hiervoor van start.

Ouderbijdrage.
De Tjotter vraagt een vrijwillige bijdrage voor de extra activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden, zoals de viering van feesten, sporttoernooien, projectweken of kunstactiviteiten die buiten de reguliere workshops vallen. Daarnaast vragen wij een verplichte bijdrage voor het schoolreisje. De bijdrage wordt geïnd door de ouderraad en die heeft ook de verantwoordelijkheid over de uitgaven. Jaarlijks ontvangt u van de penningmeester een factuur waarmee u de bijdrage kunt voldoen. Ook is het mogelijk een betalingsregeling te treffen.

Op tijd beginnen.
We hechten er veel waarde aan om op tijd met de lessen te starten, en vinden het dan ook erg belangrijk dat iedereen op tijd op school is. Zo kunnen we effectief gebruik maken van de lestijd. We houden afwezigheid en te laat komen goed bij. Wanneer we merken dat uw kind te vaak te laat komt, gaan we het gesprek met u aan en kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

Pauze.
De kinderen hebben vaste pauzes waarin gespeeld, gegeten en gedronken wordt. De kinderen in de onderbouw hebben langere pauzes aangezien jonge kinderen meer behoefte aan beweging hebben. We stellen we het zeer op prijs als er fruit mee wordt gegeven als tussendoortje.

PBS.
Positive behavior Support is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. Zo zal het bijvoorbeeld niet meer voorkomen dat een ambulante begeleider elk jaar hetzelfde verhaal tegen de nieuwe leerkracht moet vertellen. PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald.

Pestprotocol.
Pesten vinden wij een serieuze zaak. Als we merken dat er gepest wordt bespreken we dit met de betrokken kinderen en als het nodig is met de stamgroep. Ook worden er dan afspraken gemaakt. Bij herhaling worden ouders erbij betrokken. Dit staat ook in ons pestprotocol.

Schoolbenodigdheden.
De school zorgt voor de materialen die uw kind nodig heeft op school. De kinderen krijgen van school een potlood en een gum. In groep 4 krijgen de kinderen halverwege het schooljaar een Stabilo pen. Gaan de kinderen onzorgvuldig met hun materialen om dan dienen zij deze zelf te vervangen. Overige materialen zoals puntenslijpers en linialen zijn aanwezig in de klas. Natuurlijk is iedereen vrij om ook (beperkt) eigen schoolspulletjes mee te nemen. Vanaf groep 3 vragen we u om voor een etui te zorgen voor uw kind.

Schoolplan.
De school maakt voor een periode van vier jaar plannen met betrekking tot de ontwikkeling die de school wil doormaken. Deze plannen staan beschreven in het schoolplan. Dit schoolplan is goedgekeurd door de MR en is ter inzage op school te verkrijgen.

Schoolreisje en schoolkamp.
De onderbouwgroepen gaan één keer per jaar op schoolreisje: een gezellig dagje uit. Vaak vragen we ouders mee voor de nodige ondersteuning. Groepen 5 t/m 7 gaan voor een aantal dagen op schoolkamp aan het begin van het schooljaar. Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. Voor het schoolreisje en het schoolkamp betaalt u een aparte bijdrage. Deze bijdrage is verplicht wanneer uw kind meegaat op schoolreisje of op schoolkamp.

Schoonmaak.
Ons schoolgebouw wordt dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De belangrijkste klussen, zoals het schoonhouden van de wc‟s en de vloeren, gebeuren elke dag.

Sponsoring.
In onze school is sponsoring een randverschijnsel. Als we met een sponsor in zee gaan, dan houden we ons aan de volgende uitgangspunten; de sponsoring…….moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. …mag de objectiviteit, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van ons onderwijs niet in gevaar brengen. …mag de onderwijsinhoud of continuïteit van ons onderwijs niet beïnvloeden.

Studiedagen.
Leerkrachten van De Tjotter houden hun vakkennis op peil tijdens studiedagen. Leerlingen zijn dan vrij. De studiedagen zijn opgenomen in onze jaarplanning, die u aan het begin van elk schooljaar van ons ontvangt.

Vakanties.
Voor de schoolvakanties vallen wij in regio Noord. Dat betekent dat een aantal schoolvakanties per jaar vastgelegd zijn voor alle scholen in deze regio. Daarnaast heeft de school de vrijheid om een aantal vrije dagen te plannen. Dit gaat niet ten koste van het wettelijke aantal uren per jaar dat de kinderen les hebben. De schoolvakanties en overige vrije dagen kunt u terugvinden in onze jaarplanning.

Veiligheid.
Een aantal personeelsleden is geschoold als bedrijfshulpverlener. Dat betekent dat zij weten hoe te handelen bij kleine ongelukken. Daarnaast beschikt de school over een schoolveiligheidsplan.

Verjaardag.
Als uw kind jarig is en wil trakteren dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. In de pauze wordt dan in de klas door de kinderen gezongen en deelt uw kind uit. Een gezonde traktatie wordt bijzonder op prijs gesteld. In de onderbouw mag u er even bij blijven als uw kind jarig is. Dit vieren we rond 10 uur. Elk jarig kind mag met twee andere kinderen ook de klassen rond. Het kind krijgt dan een kaart mee en maakt een rondje langs de andere juffen/meesters van de bouw om hen eventueel op iets lekkers te trakteren.

Voor- en naschoolse opvang.
Voor de opvang van kinderen werken wij samen met GO. (Voormalige SKL Stichting Kinderopvang Lelystad. GO biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. U kunt terecht voor een aantal vaste dagen en/of dagdelen en ook kunt u gebruik maken van opvang tijdens de schoolvakanties. Als u meer informatie wilt of u wilt aanmelden kunt u contact opnemen met GO.

Voorstelling.
Gedurende het jaar vinden er voorstellingen plaats. Deze zijn ingepland in het jaarrooster. Tijdens een voorstelling kunnen de kinderen een stukje opvoeren wat in de groep is geoefend. Bijvoorbeeld een lied, een toneelstukje, een dans of een voordracht. De voorstelling heeft als doel om de talenten van kinderen naar voren te halen en kinderen te leren om zichzelf te presenteren.

Ziekmeldingen.
Graag tussen acht en kwart voor negen uur doorgeven via tel. 0320 250153. Het kan zijn dat u verbinding krijgt met de voicemail.  Geef telefonisch de naam van uw kind, de klas en de naam van de leerkracht door. Een afmelding kan niet per e-mail doorgegeven worden.