SchOOLwiki

zoekopdracht

15 resultaten in categorie "schoolorganisatie"

Integriteitscode

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om...
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de...
Lees verder

Online schoolgids = SchOOLwiki

De SchOOLwiki is een digitale vertaling van de schoolgids en de begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van...
Lees verder

Opvang (VSO / BSO)

De voorschoolse en buitenschoolse opvang wordt op de Tjotter verzorgd door GO! Kinderopvang.GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang bij BSO het Roversnest voor kinderen van 4 tot 12 jaar.BSO het Roversnest Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met...
Lees verder

Overblijven (TSO)

Stichting de Tussentijd verzorgt bij ons op school de overblijf / TSO (tussenschoolse opvang). U kunt alle informatie over de TSO vinden op de volgende website: www.stichtingdetussentijd.nlVoor de Tjotter is uw contactpersoon voor de overblijf Miranda Posthouwer. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag...
Lees verder

Peuterspeelzaal

In de Tjotter is een peuterspeelzaal van GO! Kinderopvang gevestigd.GO! Kinderopvang biedt opvang bij peuterspeelzaal de Ottertjes voor kinderen van 2 tot 4 jaar.PSZ de Ottertjes Tijdens een ochtend of middag bij PSZ de Ottertjes worden er allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen...
Lees verder

Privacy

Op de school zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en...
Lees verder

Schoolafspraken

Onze belangrijkste regels die wij in de school hanteren:1. We luisteren naar iedere volwassene in de school2. In de school lopen we rustig en praten met onze 3-stem3. We zijn aardig voor elkaar en zorgen goed voor onze spullen4. Wij zorgen er met elkaar voor dat onze school er...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en...
Lees verder

Stichting SchOOL

Onze school maakt deel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen zijn zo georganiseerd en...
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen.In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld. ...
Lees verder

Veilig naar school

Fietsen Bij het naar school brengen of laten gaan van de leerlingen streven wij ernaar om de verkeersveiligheid zo groot mogelijk te houden. Daarom vragen wij u om wanneer u dichter bij de school woont dan 500m, te voet te komen, daarbuiten tot 1250 meter een...
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden.Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere...
Lees verder

Website en inzet social media

Ouders en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van actuele ontwikkelingen en activiteiten op onze school via onze website. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden of promotionele filmpjes waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de...
Lees verder