SchOOLwiki

zoekopdracht

29 resultaten in categorie "ons-onderwijs"

ABCdeTjotter

In het ABCdeTjotter kunt u snel allerlei onderwerpen op alfabet bekijken. Sommige van deze onderwerpen zullen ook op andere pagina's te vinden zijn, maar dat geldt niet voor alles en het zoeken en vinden kan wel eens lastig zijn. Vandaar dat wij ervoor kiezen om een praktische alfabetische lijst toe te voegen aan deze site. Actief Burgerschap/ burgerschapskunde, sociale integratie De school dient vorm en inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, spelen hierbij een rol. Burgerschapskunde wordt niet gezien als een apart vak, maar als een geïntegreerde manier van lesgeven, waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Hierbij gaat het om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als 'kleine burger' moet je je betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft, zoals een goede werkhouding, zelfvertrouwen, opkomen voor je eigen mening en feiten en meningen van elkaar kunnen onderscheiden. Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenregels); het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders); ons onderwijsaanbod; wereldoriëntatieonderwijs Een belangrijk kerndoel is ‘actief burgerschap’. Dit betekent dat leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen, dat ze hoofdzaken kennen over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving en dat ze respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en verschillen tussen mensen. Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid, voor de gemeenschap, vormen een deel van de persoonlijkheidsontwikkeling. De School-TV-lessen van Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws Uit de Natuur en het School TV- weekjournaal besteden regelmatig aandacht aan algemene thema’s. Uiteraard zit een en ander verweven in de lessen begrijpend lezen van Nieuwsbegrip XL en in Naut, Meander en Brandaan, de W.O.-methode. Begaafdenbeleid Op de Tjotter hebben wij een beleid voor onze ‘meerbegaafde’ leerlingen. Zo hebben wij o.a. een digitaal handelingsprotocol dat wij door leerkrachten en ouders in laten vullen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze leerlingen. Om dit protocol te starten moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, zoals o.a. hoge leerprestaties, analytisch vermogen, creativiteit, originaliteit en andere kenmerken die kunnen wijzen op meerbegaafdheid. Ook kan het protocol starten naar aanleiding van extern onderzoek of op verzoek van derden. Het protocol stelt hoogbegaafdheid niet vast, maar geeft ons belangrijke adviezen over vervolgstappen en handelingssuggesties die wij met de ouders bespreken. Signaleren van begaafdheid is niet altijd eenvoudig. Observaties van ouders kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij het traceren van begaafde leerlingen. In de meeste gevallen toetsen wij de leerling door op bepaalde vakgebieden en passen het werk aan op de individuele behoeften van de leerling. Een andere mogelijke actie kan zijn dat de leerling gedurende een periode van 6-8 weken in een plusgroep wordt geplaatst.    ...
Lees verder

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

  In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er wordt in de klas gesproken over de verschillende vormen van onderwijs en we bezoeken de openbare scholen voor voortgezet onderwijs binnen Lelystad. Op basis van het volledige dossier van acht jaar basisonderwijs wordt door de leerkracht van groep 8 in overleg met de Intern Begeleider een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door de directeur bekrachtigd en in een adviesgesprek door de leerkracht aan de ouders gegeven. Alle Lelystadse openbare scholen nemen deel aan de Cito-eindtoets. De uitslag van deze toets geeft aan hoe groot de kans van welslagen van een leerling is in een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. In vrijwel alle gevallen komt dit overeen met het advies van school. Wanneer er een groot verschil is, zal gekeken worden naar mogelijke oorzaken van het verschil en zal de school haar eigen advies aan de betreffende VO-school uitleggen. Voor de rapportage naar het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport. De groepsleerkracht heeft geregeld overleg met de nieuwe school van het kind. Na de inschrijving komt de contactpersoon van de school naar de Tjotter om over de leerling te praten. Wij worden nog enkele jaren op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar een van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. Deze scholengemeenschappen zijn overwegend 'brede' scholen, die opleidingen verzorgen voor vmbo, havo en atheneum. Als een kind meer en/of extra hulp nodig heeft, of een extra steuntje in de rug, kan het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) een goede mogelijkheid zijn. Voor toelating naar alle vormen van onderwijs bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, mocht dit van toepassing zijn op uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd. Wij streven ernaar met al onze leerlingen tenminste de kerndoelen te bereiken.  ...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

  Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 een keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht, die lid is van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Deze Vakgroep zorgt voor de doorlopende leerlijnen in alle bouwen vanuit een gezamenlijke visie en het Werkboek Bewegingsonderwijs. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. Tijdens de gymles wordt er natuurlijk getranspireerd daarom douchen alle kinderen van groep 3 t/m 8 zich na de les. Een handdoek moet dus worden meegenomen. Als een leerling geen handdoek bij zich heeft, kan er een op school worden geleend. Het is aan te raden om de kinderen voor het douchen teenslippers mee te geven. Dit om de kans op besmetting met voetschimmel maximaal te verkleinen. Van de verplichting tot douchen kan slechts worden afgeweken middels een officiële doktersverklaring, waarin het douchen wordt afgeraden. Ouders doen hiertoe een schriftelijk en onderbouwd verzoek aan de leerkracht. Aangezien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal dat nog voor het betreden van de kleedkamers melden, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht verzorgd. De kleuters gymmen daar liefst in ondergoed (sportkleding vergt nog veel tijd bij aan- en uitkleden)en op sportschoenen zonder veters....
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Naast de door het ministerie vastgestelde doelen hebben scholen de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Via de medezeggenschapsraad, de ouderraad en eventueel een ouderpanel kunnen ouders meepraten over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Niet apart, maar samen Binnen het onderwijs brengen wij niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn. De totale maatschappijontwikkeling is bij uitstek zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je vanuit respect voor de eigen cultuur ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. ‘Niet apart, maar samen!’ is het motto van het Nederlandse Openbaar Onderwijs en dus ook van ons!    ...
Lees verder

Klachtenregeling

  Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Mocht ook dit niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school, bij voorkeur schriftelijk. Als u dat wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon van de school. Mocht u er niet uitkomen, staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van alle betrokkenen. In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. De GGD is onze externe vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie waarbij kinderen, ouders en/of medewerkers betrokken zijn. De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur (0320-276211). U kunt ook de website raadplegen: www.ggd-flevoland.nl De contactpersonen van uw school zijn: Winifred van Doorn en Odilia Schepers. Zij zijn telefonisch te bereiken (0320-250153) en via de mail (w.v.doorn@stichtingschool.nl en o.schepers@stichtingschool.nl). Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur kan bij de heer W. Klein van Stichting SchOOL, telefoon: 0320-767700, Postbus 2451, 8203 AL, Lelystad of via de mail: awf.klein@stichtingschool.nl De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie / Visie

Onze missie Samen het beste uit jezelf halen. De basis voor onze missie is onze 'gouden driehoek'. Wij vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en dat we met elkaar streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst van ons onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen. Dit is mogelijk als we: Ons allemaal gehoord, begrepen en veilig voelen Voldoende individuele zorg en uitdaging hebben Elkaar respecteren en goed met elkaar omgaan Samenwerken Hoge en positieve verwachtingen hebben Onze visie De kerntaak van de school ligt op het gebied van het onderwijsleerproces, de zorgverbreding en het schoolklimaat. leerlingen verlaten de Tjotter met voor hen de hoogst mogelijke resultaten leerlingen verlaten de Tjotter met een goed, positief en reëel zelfbeeld; zij kunnen zelfreflectie toepassen leerlingen kunnen sociale vaardigheden toepassen en respect tonen leerlingen benutten hun eigen talenten optimaal leerlingen zijn zelfredzaam leerlingen kunnen 21ste eeuw vaardigheden toepassen ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

Nascholing

  Nascholing van leraren Regelmatig volgen leraren cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe middelen of werkwijzen. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd, in de avonduren, of op woensdagmiddagen plaats. Het is mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd. Nascholing van het hele team Ieder jaar kiezen wij als school een bepaald onderwerp waarin wij ons willen professionaliseren. Het team heeft gewerkt aan verbeterplannen. Komend jaar gaan we verder met het verbeteren van ons onderwijs. Waar nodig zal er een training zijn door verschillende externe adviseurs (zie jaarplan)....
Lees verder

Opvang (VSO / BSO)

De voorschoolse en buitenschoolse opvang wordt op de Tjotter verzorgd door GO! Kinderopvang. GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang bij BSO het Roversnest voor kinderen van 4 tot 12 jaar. BSO het Roversnest Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij het Roversnest kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma. Het Roversnest is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Ook is er voorschoolse opvang (VSO) mogelijk vanaf 7.00 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang. Ook alleen vakantieopvang is mogelijk. U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groepen. Op de website van GO! Kinderopvang kunt u direct een rondleiding aanvragen. Ook vindt u hier meer informatie over tarieven en aanmelden. GO! Kinderopvang Bezoekadres De Schans 19-09 Postbus 2052, 8203 AB Lelystad Telefoon 0320 – 294 900 E-mail info@go-kinderopvang.nl...
Lees verder

Ouderhulp

  Behalve actief zijn in de MR of OV kunt u ook actief zijn als ouder/opa/oma/oppas/… op diverse gebieden. Werkzaamheden waarbij u kunt assisteren zijn o.a.: creatieve vorming documentatiecentrum bibliotheek speel/werkactiviteiten met kleuters gymlessen computeronderwijs excursies begeleiden hulp bij sportevenementen verschillende vieringen reparatie van apparatuur kampbegeleiding klussen binnen de school lezen met individuele- of groepjes kinderen Alle activiteiten waar ouders bij helpen, vallen onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Bij grote belangstelling van ouders wordt er door de leerkracht een keuze gemaakt....
Lees verder

Overblijven (TSO)

Stichting de Tussentijd verzorgt bij ons op school de overblijf / TSO (tussenschoolse opvang). U kunt alle informatie over de TSO vinden op de website van Stichting De Tussentijd. www.stichtingdetussentijd.nl https://stichtingdetussentijd.nl/organisatie/nieuwsbrief/ Voor de Tjotter is uw contactpersoon voor de overblijf Miranda Posthouwer. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 06-34396990 tussen 8:30 en 9:30 uur of via m.posthouwer@stichtingdetussentijd.nl    ...
Lees verder

Peuterspeelzaal

In de Tjotter is een peuterspeelzaal van GO! Kinderopvang gevestigd. GO! Kinderopvang biedt opvang bij peuterspeelzaal de Ottertjes voor kinderen van 2 tot 4 jaar. PSZ de Ottertjes Tijdens een ochtend of middag bij PSZ de Ottertjes worden er allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten. De overstap van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs. De Ottertjes is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur. Daarnaast ook op dinsdagmiddag van 12.45 uur tot 15.15 uur. U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groepen. Op de website van GO! Kinderopvang kunt u direct een rondleiding aanvragen. Ook vindt u hier meer informatie over tarieven en aanmelden. GO! Kinderopvang Bezoekadres De Schans 19-09 Postbus 2052, 8203 AB Lelystad Telefoon 0320 – 294 900 E-mail info@go-kinderopvang.nl ...
Lees verder

Rapportage aan ouders/verzorgers

Algemeen Waar ouders staat dient ouders/verzorgers gelezen te worden. Alle rapportage is aan ouders gericht m.u.v. de bladzijde in het rapport van de onderbouw die speciaal voor de kinderen is bedoeld. In het laatste rapport van het schooljaar kunnen opmerkingen aan de kinderen zijn gericht. Leerkrachten schrijven alleen in de rapporten indien de rapportage op zich niet duidelijk genoeg is. Wanneer er sprake is van werk op eigen niveau, wordt het werk op dit niveau beoordeeld en wordt dit in het rapport aangegeven. Start schooljaar In de eerste schoolweken verwachten wij alle ouders/verzorgers voor omgekeerde 10 minuten gesprekken. In dit gesprek wordt het groepsoverzicht besproken en zonodig met gegevens van de ouders / kinderen aangevuld. Vanaf groep 6 zitten de kinderen ook bij het gesprek. November In deze maand is er de mogelijkheid van vrijwillige gesprekken zonder schriftelijke rapportage. De ouders krijgen inzage in het werk van de kinderen. De gesprekken duren tien minuten. Februari In januari (begin februari) worden de Middentoetsen van Cito afgenomen. Daarna volgt een schriftelijke rapportage aan de ouders over hun kind(eren). Alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek van tien minuten. Kinderen vanaf groep zes zitten ook bij dit gesprek. Dit 10 minutengesprek is voor alle ouders verplicht. Tijdens het gesprek worden het rapport en de ontwikkeling van het kind besproken. De ouders van de leerlingen uit groep 8 krijgen een uitnodiging voor adviesgesprekken in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Juni Ook in juni is er een schriftelijke rapportage aan de ouders van alle leerlingen door middel van ons schoolrapport. De rapporten worden (meestal) in de voorlaatste schoolweek meegegeven. De gesprekken zijn facultatief, dat wil zeggen dat de gesprekken plaatsvinden op vraag van ouder(s) en/of op vraag van de leerkracht. Voor de ouders/verzorgers van kinderen in groep zes zijn deze gesprekken verplicht in verband met de voorlopige schooladviezen. Groep acht krijgt het rapport op de laatste schooldag, na de musical....
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Cito eindtoets opbrengsten De school heeft op dit moment een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Wij werken met verbeterplannen om ons onderwijs op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden. Zoals u bij de resultaten van de eindopbrengsten kunt zien, heeft de school hier goede stappen in gemaakt. Ook in de tussenopbrengsten zien we een positieve groei. In oktober 2014 kreeg de school een onderzoek van de onderwijsinspectie om de onderwijskwaliteit te beoordelen.  Schooljaar  Landelijk gemiddelde  zonder correctie  De Tjotter gemiddelde  zonder correctie  2011 - 2012  535,1  534,0  -1,1  2012 - 2013  534,7  532,2  -2,5  2013 - 2014  534,4  535,5  +1,1   Waar gaan onze kinderen naar toe?  Aantal lln groep 8  VSO  PRO  LWOO  VMBO BBL  VMBO KBL  VMBO TL  HAVO  VWO  2012  63  1  1  9  8  6  18  11  9  2013  54  0  0  3  7  15  13  6  10  2014  57  0  0  2  2  8  14  14  16  ...
Lees verder

Schoolafspraken

Onze belangrijkste regels die wij in de school hanteren: 1. We luisteren naar iedere volwassene in de school 2. In de school lopen we rustig en praten met onze 3-stem 3. We zijn aardig voor elkaar en zorgen goed voor onze spullen 4. Wij zorgen er met elkaar voor dat onze school er netjes uitziet 5. We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten 6. Wij werken samen en helpen elkaar 7. We zorgen er met elkaar voor dat we op tijd beginnen 8. Ruzie lossen we op met woorden 9. We zijn stil bij het stilte teken   Overige afspraken Dieren in de school Dieren zijn in school niet toegestaan om gezondheids- en hygiënische redenen (denk aan allergieën). In overleg met de leerkracht kan hier, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, af en toe van afgeweken worden. Eten en drinken In de ochtend mogen de kinderen tijdens de pauze een kleinigheid eten en/of drinken. Denkt u vooral aan gezonde tussendoortjes, zoals fruit. Maakt u de porties echter niet te groot i.v.m. de beperkte tijd. “Gruiten op woensdag” Groenten en fruit als tussendoortje, dat is het streven voor de woensdag in het kader van opvoeding in gezonde leefgewoontes. Medewerking van de ouders is hiervoor van groot belang. Vraagt u de leerkrachten gerust om advies. Medische zaken Ons personeel mag geen medische handelingen verrichten. Ten aanzien van de verstrekking van medicijnen is er een protocol in de school aanwezig. Vraagt u naar dit protocol indien uw kind onder schooltijd medisch behandeld zou moeten worden....
Lees verder

Schoolverzuim

  Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de klas thuis is. Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw reken- of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim om andere redenen gedurende de schooltijd moet dus zo veel mogelijk worden tegengegaan. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of niet gemeld verzuim, nemen wij contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente....
Lees verder

Stagiaires

  De Tjotter wil mede mensen opleiden tot groepsleerkracht of onderwijsassistent. Regelmatig worden stagiaires van PABO en ROC begeleid tijdens een stage op de Tjotter. Tevens geeft de school de mogelijkheid aan VO-leerlingen om een oriëntatiestage te doen in het basisonderwijs. De school ziet het als noodzaak dat iedere student de mogelijkheid krijgt om in de praktijk ervaring op te doen. Onze ervaring is dat studenten in de praktijk hun theoretische kennis kunnen toepassen. De Tjotter geeft ruimte aan de studenten om hun eigen doelen te stellen en uit te voeren. Dit houdt praktisch in dat studenten kunnen meedraaien in de groep, en in overleg met de praktijkbegeleider lessen kunnen geven in een vaste groep. Het aantal lessen dat de stagiaires geven, hangt af van de eigen inzet en het leerplan van de onderwijsinstelling van de stagiaires....
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

  Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden aangemelde leerlingen toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren, Het schoolbestuur is verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen leerlingen niet toegelaten worden omdat het maximum leerlingaantal bereikt is. De school zal in dat geval aangeven welke school wel plaats heeft. De directie van de school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouders/verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij/zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst gehoord. En getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling na overleg met de inspecteur van school verwijderd worden. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en beroepsmogelijkheid....
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

Verhuizing / verandering van school

Indien een leerling verhuist en dus van school verandert, zorgt de school ervoor dat alle gegevens van de leerling op de nieuwe school komen. Het onderwijskundig rapport versturen wij ook als een kind om een andere reden van school verandert. Voordat een kind van school verandert, wordt door de ouders het uitschrijfformulier ingevuld. Dit is bij de administratie of de directie te verkrijgen....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder