Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van de Tjotter
De Medezeggenschapsraad, of kort MR, is een wettelijk voorgeschreven orgaan op school. De taak van de MR is het kritisch volgen maar ook ondersteunen van de schooldirectie op bestuurlijk gebied. Hiertoe bestaat de MR uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten; op de Tjotter zijn dat totaal tien leden. Deze leden vertegenwoordigen hun achterban, respectievelijk alle ouders en de leerkrachten van de school, en komen op voor hun gezamenlijk belang. Zij leggen hiervoor dan ook jaarlijks verantwoording af middels een jaarvergadering. De MR vormt eigen voorstellen en standpunten en draagt die uit naar directie en bestuur, maar ook naar leerkrachten en ouders toe.

Leden

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding

 • Ron Pauli
 • Leon Zwijnenburg
 • Thirza Tamboer

Teamgeleding

 • Odilia Schepers
 • Anouk de Vries
 • Laura Verdrumen

Rechten

Om de MR haar werk te kunnen laten doen heeft ze een aantal rechten. Allereerst is daar het informatierecht, wat inhoudt dat de MR van alle terzake doende dingen op de hoogte moet worden gehouden door de directie. Ten tweede is daar het instemmingsrecht, wat de MR de mogelijkheid geeft om over bepaalde zaken al dan niet een bindend akkoord te geven. Tenslotte is er het adviesrecht, wat een niet bindend akkoord betekent. Al deze zaken zijn gregeld door de Wet Medezeggenschap Scholen en door het gemeentelijk MR reglement. Links hiernaar vindt u onder School/Links. Waarover de MR instemming- dan wel adviesrecht heeft vindt u hieronder:

De MR heeft een instemmingbevoegdheid wanneer het gaat over veranderingen van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan en schoolgids. Tevens wanneer er wijzigingen worden aangebracht in bestaande reglementen op verschillende niveaus. Zij heeft eveneens een instemmingbevoegdheid over de vaststelling van regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, evenals het beleid ten aanzien van ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten op school.
De leerkrachten van de MR hebben instemmingbevoegdheid over bijna alle personele aangelegenheden, zoals verlof, salaris, formatie, nascholing, arbeids- en rusttijden, taakbelasting, klachtenregeling, etc.
De ouders van de MR hebben instemmingbevoegdheid over regelingen van gevolgen voor ouders en leerlingen bij een besluit aangaande de (beleids)veranderingen van het schoolbeleid, wijziging van vrijwillige ouderbijdrage en besteding van overige gelden die niet voortkomen uit wetgeving, voorzieningen t.b.v. leerlingen en klachtenregeling.
Over bijna alle overige zaken heeft de MR een adviesbevoegdheid.

Vergaderingen

Regelmatig vergadert de MR en spreekt over alle aangelegenheden die de school betreffen. Ouders en andere belangstellenden kunnen als toehoorder de vergaderingen bijwonen.

Onderstaande vergaderingen voor het schooljaar 2018-2019 hebben reeds plaatsgevonden of staan nog gepland:

 • 29 sseptember jaarvergadering MR 19.30 uur 2018.
 • 15 november 2018
 • 17 januari 2019
 • 14 maart 2019
 • 16 april 2019
 • 18 juni 2019