Aannamebeleid van de Tjotter

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Op een openbare basisschool is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Wanneer er in een groep geen plaats is dan kan uw kind op een wachtlijst geplaatst worden. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. 
Voor dit schooljaar (2021/2022) hebben wij alleen nog plaats in de groepen 4 en 6. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind zal worden gekeken of plaatsing mogelijk is. Voor zover nu bekend, kunnen voor het schooljaar 2022-2023 geen leerlingen worden ingeschreven voor de groepen 1, 2, 3, 4, 6 en 8.

Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht.

 

De inschrijving van een kind dat nog geen 4 jaar is

Voordat wij een nieuwe leerling inschrijven vinden wij het belangrijk dat u een rondleiding op de school heeft gehad en een oriënterend kennismakingsgesprek. In dit gesprek vinden wij het belangrijk om ook al kennis te maken met het des betreffende kind.

U kunt zich aanmelden via onze contactpagina (graag ook uw telefoonnummer vermelden) of telefonisch op 0320-250153

Als uw kind is ingeschreven kan hij of zij, vijf weken voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd vijf ochtenden c.q. middagen zijn of haar aanstaande groep bezoeken, om vast wat te wennen aan de nieuwe situatie.

De inschrijving van een kind dat al ouder is dan 4 jaar

Wanneer uw kind al op een andere school onderwijs volgt dan is de procedure iets anders. U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de reden is om over te stappen naar een andere school en willen wij graag de onderwijsbehoefte van uw kind in kaart brengen. Na het gesprek wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Bij aanmelding op onze school zullen wij de plaatsingsprocedure volgen die in onderstaand schema staat.

Bij inschrijving stuurt de school van herkomst ons een bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport.
Wij adviseren u uw kind bij de aanmelding mee te nemen, zodat ouder en kind alvast de sfeer van de school kunnen proeven. Het is in de eerste plaats belangrijk dat het kind zich veilig en prettig voelt bij ons op school.

Inschrijving is pas een feit als het inschrijvingsformulier zowel door u als door de directie is ondertekend.

Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind.

 

Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.